Ett miljöanpassat skogsbruk värnar skogens mångfald, ekologiska processer och skogens produktionsförmåga. En FSC-certifierad skogsägare ser bland annat till att viktiga miljöer kartläggs och skyddas och sätter av minst fem procent av den produktiva skogen för naturvårdsändamål. Vid avverkning ska du spara träd för att minska hyggesintrycket och döda träd sparas till insekter och fåglar.
Lappuggla
Mostphotos

Ökad hänsyn till sällsynta och hotade arter

En FSC-certifierad skogsägare ska skydda sällsynta och hotade arter och deras livsmiljöer genom avsättningar och åtgärder som gynnar arternas överlevnad.

Information om förekomst av rödlistade arter ska utvärderas och dokumenteras, och bevarandeåtgärder genomföras. Hänsyn ska också tas till kända rovfågelbon och tjäderspelsplatser vid skogsbruksåtgärder. Åtgärder i skiktade lövdominerade skogar ska genomföras utanför fåglars häckningsperiod.

Eklöv
Märta Lindqvist

Inblandning av lövträd har stor betydelse för biologisk mångfald och för skogens upplevelsevärden, men skogsbruket gynnar ofta barrträd genom val av trädslag vid plantering och efterföljande röjning. Att antalet skogsbränder i skogslandskapet minskat har också missgynnat lövträd.

Lav

Naturvärdesbedömningar ska genomföras inför större skogliga åtgärder, normalt när det är barmark. Nyckelbiotoper ska undantas från alla skogsbruksåtgärder förutom åtgärder som krävs för att bevara eller främja biotopens biologiska mångfald.