Hållbarhetsmärkningen för skogsprodukter

Vår vision – Motståndskraftiga skogar upprätthåller livet på jorden – innebär att skogens verkliga värde erkänns och integreras fullt ut i samhällen världen över. FSC vill vara den ledande drivkraften för ett förbättrat skogsbruk och en marknadsutveckling som vänder trenden i världens skogar mot hållbart brukande bevarande, och respekt för alla.

Stig genom skogen
Mostphotos

FSC bidrar till ett mer hållbart skogsbruk

Världens skogar har stor betydelse för klimatet, vattenförsörjning och tillgången till ren luft. Skogen är också en källa för upplevelser och ger många andra nyttigheter. 

För människor och samhällen, djur och växter, är det därför viktigt att skogarna i världen sköts på ett ansvarsfullt sätt. Denna insikt är grunden för arbetet inom FSC. Målet är att få till stånd ett hållbart och lagligt bruk av världens skogar. I de flesta länder innebär FSC:s regler en betydligt högre grad av hänsynstagande än lagarna kräver.

Vårt arbete

Vi utvecklar regler för miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. Vi utvecklar regler för spårbarhet genom tillverkningskedjan, skapar system för kontroll och skyddar FSC:s varumärken, så att konsumenter ska kunna göra ett tryggt val av produkter från ett mer hållbart skogsbruk.

Våra arbetsområden

Skog

Ekonomiskt hållbart skogsbruk innebär att skogliga åtgärder ska ge tillräcklig lönsamhet, utan att det sker på bekostnad av skogliga resurser, ekosystem eller väsentliga samhällsbehov.

Orientering kontroll

FSC-certifieringen vill ta vara på skogens alla värden och de sociala värdena är av stor vikt. De människor som nyttjar skogen kan ha väldigt olika behov och önskemål och FSC dem möjlighet att komma till tals.

Ung skog
Henrik von Stedingk

Här hittar du de regler som är relevanta för dig som skogsägare.

Alla FSC:s regeldokument finns publicerade på FSC Internationals hemsida (document center). Här redovisas ett urval, i några fall i svensk översättning. Observera att de formellt godkända dokumenten alltid är originaldokumenten på engelska eller spanska.

FSC on products
Kolbjörn Örjavik

FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träråvaran från FSC-certifierat skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).

Bilden illustrerar spårbarhetskedjan.
Mostphotos

FSC:s certifieringssystem omfattar hela värdekedjan

• Skogsbrukscertifieringen är till för skogsägare som följer FSC:s standarder för ett mer hållbart skogsbruk.

• Spårbarhetscertifieringen är till för företag i hela tillverkningskedjan. FSC:s spårbarhetsstandarder gör det möjligt att spåra FSC-produkter hela vägen från skog till konsument och märka dem med FSC:s märken. 

• Varumärkeslicens finns för butiker och återförsäljare som vill använda FSC:s varumärken i sin marknadsföring av FSC-märkta produkter.

Stig genom skogen
Mostphotos

Internationella och nationella standarder

FSC har skapat ett internationellt ramverk som anger vad ett certifierat skogsbruk ska leva upp till. Nationellt anpassade standarder finns i olika länder för att staka ut vägen mot ett mer hållbart skogsbruk överallt. De nationella standarderna uppfyller det internationella ramverket men är anpassade till de skilda förhållanden som råder i olika länder eller regioner.

FSC-märkt kartong

FSC:s produktmärkning

Vår produktmärkning är ett marknadsverktyg som gör det möjligt för certifierade företag att berätta att de tar ansvar för miljö och sociala förhållanden. Konsumenter kan i sin tur hitta produkter som kommer från ett mer hållbart skogsbruk och ta ansvar för sin konsumtion.

Öga genom förstoringsglas som övervakar
Mostphotos

Kontrollsystem

Vi har ett kontrollsystem där certifierade företag årligen kontrolleras av fristående certifieringsorgan. Vid misstanke om fusk utförs extrakontroller. De fristående certifieringsorganen är godkända för FSC-certifiering, och kontrolleras i sin tur av Assurance Services International (ASI).