Öka värdet på din skog

Genom att certifiera din skog kan du öka värdet på skogen, samtidigt som du ser till att den finns kvar för kommande generationer. Efterfrågan på certifierat virke är hög och förväntas öka både i Sverige och globalt. Marknaden vill ha certifierat virke, både till pappersmassa, trävaror och byggprojekt. Företag som Tetra Pak, IKEA och Kinnarps har som mål att bli mer hållbara och efterfrågar FSC. Många virkesköpare betalar mer för certifierat virke och banker värderar skogen högre.

Bilden visar lövskog.
Svensk skog
Henrik von Stedingk

Skogsbrukscertifiering

Grunden för FSC:s certifieringssystem är FSC:s Principer och kriterier. De utgör ett sorts ramverk och beskriver vad som förväntas av ett ansvarsfullt skogsbruk enligt FSC. Genom anpassning av reglerna till nationell eller regional nivå formuleras de krav som de certifierade skogsägarna ska leva upp till. De regionala och nationella skogsbruksstandarderna utgår från de globala principerna och kriterierna, men är anpassade till de skilda förhållanden som råder i olika länder eller regioner. Anpassningen sker som regel i kammarsammansatta arbetsgrupper, på nationell eller regional nivå. Endast de standarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier och som har tagits fram i linje med FSC:s krav på process, kan godkännas av FSC International.

En FSC-certifierad skogsägare har bra koll på sin skog

Med certifieringen får du en bra överblick och verktyg för hur du kan bruka din skog. Du kan fortfarande ha ett aktivt skogsbruk samtidigt som du ser till att bevara skogens värden för framtiden.

Certifierade skogsägare tar ett ökat ansvar för hur de sköter sin skog utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter. Det innebär bland annat att du har koll på värdefulla miljöer i skogen, sätter av en viss procent av skogsmarken för naturvård, och ser till att lokalsamhället har möjlighet att lämna synpunkter inför dina åtgärder.

Att certifiera skogen enligt FSC:s regelverk innebär att du sköter den enligt vår standard för skogsbruk i Sverige.

Många större skogsägare väljer att direktcertifiera sig, men de flesta skogsägarna väljer att ingå i ett gruppcertifikat tillsammans med andra skogsägare.

Skogsägare
FSC Sverige

Att ingå i ett gruppcertifikat kan göra det enklare för privata skogsägare med små fastigheter att delta i FSC. En stor del av det administrativa arbetet sköts av den som ansvarar för gruppcertifikatet.

tabell

I Sverige är de flesta större skogsbolagen certifierade enligt FSC:s regelverk. Genom att certifiera skogen visar företagen på ett trovärdigt sätt hur de arbetar för ett mer hållbart skogsbruk.

Här hittar du färsk statistik över FSC-certifieringen i Sverige. Du kan också applicera andra filter för att ta fram statistik för andra länder.

Hållbart skogsbruk

Ett FSC-certifierat skogsbruk ska vara ekonomiskt hållbart, precis som det ska vara socialt och miljömässigt hållbart.

Skog

Ekonomiskt hållbart skogsbruk

Ett FSC-certifierat skogsbruk ska vara ekonomiskt hållbart, precis som det ska vara socialt och miljömässigt hållbart. Efterfrågan på certifierad virke ökar både i Sverige och globalt! Och certifiering kan vara...

ren som betar lav

Socialt ansvarstagande skogsbruk

FSC-certifieringen vill ta vara på skogens alla värden. De människor som nyttjar skogen kan ha väldigt olika behov och önskemål. För att kunna tillgodose dem behöver människorna få möjlighet att komma till tals...

Bilden visar Gammelgranskål

Miljöanpassat skogsbruk

Ett miljöanpassat skogsbruk värnar skogens mångfald, ekologiska processer och skogens produktionsförmåga. En FSC-certifierad skogsägare ser bland annat till att viktiga miljöer kartläggs och skyddas och sätter av...

Bli certifierad

En skogsägare som vill certifiera sin skog vänder sig i första hand till ett gruppcertifikat. Läs mer om certifieringen och vilka grupper som du kan ingå i.