Stig genom skogen
Mostphotos

Varför är skogen viktigt?

Världens skogar är livsviktiga för vår överlevnad, inte bara för oss människor utan alla de växter och djur som lever där. Skogen ger oss rent vatten, renar luften vi andas, ger försörjning för miljontals människor, mildrar klimatförändringarna, och är avgörande för en hållbar livsmedelsproduktion.

Genom att ta hand om våra skogar bevarar vi ett av våra bästa försvar mot klimatförändringarna.

Visste du att…

Så mycket som 90 % av allt liv på land finns i våra skogar.

Ungefär en tredjedel av jordens landyta är täckt av skog, det vill säga cirka 4 miljarder hektar.

De fem mest skogsrika länderna är Ryssland, Brasilien, Kanada, USA och Kina.

I Sverige är 70 % av ytan täckt av skog och av Sveriges totala landyta på 41 miljoner hektar är cirka 28 miljoner hektar skog.

I skogen finns flera medicinalväxter som används som läkemedel.

Hjortron på ett fjäll
Henrik von Stedingk

Vad är ett ansvarsfullt skogsbruk?

Ett ansvarfullt skogsbruk innebär att skogsägaren tar ett ökat ansvar för hur skogen brukas. Inom FSC pratar vi ofta om att skogsägaren ska ta en ”ökad hänsyn” till olika aspekter och olika värden i skogen. De värden som FSC fokuserar på, och som också används inom begreppet ”hållbar utveckling”, är de sociala, miljömässiga och ekonomiska.

FSC arbetar för att utveckla skogsbruket i en mer hållbar riktning. Det gör vi genom att ta fram regler som skogsbrukaren ska följa för att få sälja sitt virke vidare som FSC-certifierat. Reglerna som FSC utvecklat omfattar de sociala, miljömässiga och ekonomiska värdena i skogen.

 

FSC:s regler innebär bland annat att skogsägaren ska: 

  • Bevara delar av skogen.
  • Ta extra hänsyn till djur och växter.
  • Se till att lövträd sparas och gynnas, särskilt i skogar med mycket barrträd.
  • Se till att de som arbetar skogen har schyssta arbetsvillkor och kollektivavtal.
  • Ta hänsyn till och respekterar områden och platser av särskild kulturell, ekologisk, ekonomisk eller religiös betydelse för samerna.
  • Ta in synpunkter och samverka med lokalsamhällen och friluftsliv.

 

Skog
Henrik von Stedingk

Ju mer skog som är certifierad, desto bättre för är det för skogen.

I Sverige är cirka 19 miljoner hektar skog FSC-certifierat (varav cirka 12 miljoner hektar är produktiv skogsmark) och globalt är över 232 miljoner hektar skog FSC-certifierat. Trenden är också att certifieringen ökar.

Palmoljeplantage

FSC och klimatförändringar

FSC ser klimatförändringarna som ett mycket allvarligt hot mot mänskligheten. Klimatförändringarna undergräver de naturliga ekosystemen som vi förlitar oss på för våra grundläggande behov – luft, vatten, mat, hälsa och tak över huvudet.

Genom att ta hand om våra skogar bevarar vi ett av våra bästa försvar mot klimatförändringarna. Avskogning är en bidragande orsak till klimatförändringarna och som leder till ökad global uppvärmning och att arter dör ut. Att bromsa avskogningen är därför en viktig uppgift för världens länder. Det finns många internationella organisationer arbetar med just detta.

Enligt FAO (FN:s jordbruks-och livsmedelsorganisation) sker avskogning och skogsförstöring i oroande takt, något som i hög grad också bidrar till den pågående förlusten av biologisk mångfald.

Trots att avskogningstakten har minskat under de senaste tre decennierna uppskattar FAO att 420 miljoner hektar skog har omvandlats till annan markanvändning sedan 1990.

Mellan 2015 och 2020 uppskattades avskogningstakten till 10 miljoner hektar per år, en minskning från 16 miljoner hektar per år på 1990-talet. Arealen av primärskog, det vill säga skog som inte har några synliga tecken på mänsklig påverkan, har minskat i världen med över 80 miljoner hektar sedan 1990.

Jordbrukets expansion fortsätter att vara den främsta anledningen till avskogning och skogsförstöring. Storskaligt kommersiellt jordbruk (främst boskapsskötsel och odling av sojabönor och oljepalm) stod för 40 procent av den tropiska avskogningen mellan 2000 och 2010, och lokalt självförsörjande jordbruk för ytterligare 33 procent.

Läs mer hos Food and Agricultural Organizations of the United Nations.