FSC & EUDR

Här hittar du information om FSC och EUDR.

 

Svensk skog

Vad är EUDR och varför är det viktigt?

EUDR står för ”EU Deforestation Regulation” eller EU:s avskogningsförordning. Syftet är att hindra att produkter och varor som är kopplade till avskogning och försämring av skog (forest degradation) importeras till eller exporteras från EU.

Avskogning är en bidragande orsak till klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden. Även EU bidrar genom att konsumera en betydande andel produkter som förknippas med avskogning. FN:s klimatpanel (IPCC) har konstaterat att ett stopp för avskogningen och återställande av ekosystemen är några av de mest effektiva åtgärderna för att minska koldioxidnivåerna och därmed mildra klimatförändringarna.

 

Vilka produkter omfattas av EUDR?

EUDR gäller för trä, gummi, palmolja, soja, nötkreatur, kaffe och kakao. Även träprodukter omfattas av förordningen och har ytterligare krav på att inte bidra till försämring av skog. På EU-kommissionens hemsida finns en lista över vilka produkter som omfattas (bilaga 1).

EUDR kräver att produkterna ska vara lagliga och fria från avskogning. Innan en produkt får släppas ut på EU:s marknad måste aktörerna redogöra för om de vidtagit tillbörlig aktsamhet (due diligence) för att säkerställa att produkten är fri från avskogning och laglig (enligt lagstiftningen i ursprungslandet).

Produkter som omfattas av EUDR

EUDR publicerades den 29 juni 2023.  Företag har nu fram till den 29 december 2024 att anpassa sin verksamhet enligt de nya reglerna. Undantag och särskilda bestämmelser kommer att gälla för mikroföretag och mikro och små företag.

 

Hur FSC överensstämmer med EUDR

FSC stödjer förordningen som ligger i linje med vårt uppdrag, och vi är fast beslutna att se till att den blir framgångsrik.

Hur FSC överensstämmer med EUDR
Krav enligt EUDR FSC:s anpassning
Riskbedömning och riskminskning

Juni 2024: Ramverket för FSC:s riskbedömningar anpassas till EUDR-terminologin så att den kan användas för att uppfylla alla EUDR-krav.

Januari 2025: Revideringsprocessen av 20 prioriterade riskbedömningar (inklusive Sverige) förväntas vara klara. FSC:s nästa generation av riskbedömningar kommer att vara tillgängliga för både certifierade och icke-certifierade företag, kommer att täcka alla EUDR-krav, vilket ger en standardiserad och tillgänglig riskbedömning för varje land.
Definitioner av avskogning och försämning av skog (forest degradation). Klart: De definitioner som används av FSC är i linje med EUDR:s definitioner.
Stoppdatum: 2020. Klart: FSC:s regler är i linje med EUDR:s stoppdatum.
Krav på laglighet. Klart: FSC:s standarder kräver att certifikatinnehavare uppfyller alla tillämpliga rättsliga skyldigheter.
Krav på ingen avskogning. Mestadels i linje: FSC:s policy för skogsomvandling är i linje med EUDR:s krav på ingen avskogning. FSC tillåter dock minimal omvandling om den ger långsiktiga fördelar för bevarande och sociala fördelar, inte överstiger fem procent av den certifierade skogsarealen och inte hotar höga bevarandevärden. FSC anser inte att upprättandet av kompletterande infrastruktur, såsom skogsbilvägar som behövs för att stödja ansvarsfull skogsförvaltning, är omvandling. FSC utvärderar för närvarande hur detta överensstämmer med EUDR:s definition.
Krav på ingen försämring av skog (forest degradation). Klart: FSC:s skogsbrukscertifiering förhindrar försämring av skog.
Sociala krav. Klart: FSC har redan starka sociala krav som skyddar arbetstagares rättigheter, lokala samhällen och urfolks rättigheter (till exempel via på förhand givet, fritt och upplyst samtycke, även känt som FPIC).
Krav på geografisk lokalisering. Delvis anpassat: Många FSC-certifierade skogar tillhandahåller redan geo-spatiala data om FSC-certifierade skogsområden. FSC arbetar med att införa relevanta regler och teknik för att stödja insamling av geo-spatiala data för alla FSC-certifierade skogar.
Spårbarhet. Lösning på gång: FSC utvecklar ”FSC Blockchain” som ett sätt att överföra produktursprungsdata längs leveranskedjan. Nästa generations FSC Blockchain bör vara redo för fälttester under fjärde kvartalet 2023, och kommer att införas till vissa leveranskedjor med början 2024.
EUDR

Förbered din verksamhet inför EUDR - Sex steg du kan ta redan nu!

FSC fortsätter att stärka sitt system och utveckla nya integrerade lösningar så att aktörer i hela leveranskedjan kan uppfylla EUDR:s krav på laglighet och hållbarhet, liksom annan relevant hållbarhetslagstiftning i Europa och globalt. Men, redan nu kan du påbörja din resa för att uppfylla kraven.  

Följ stegen!

Vad innebär EUDR för ditt företag?

EUDR är visserligen en europeisk lagstiftning, men dess konsekvenser är globala. Företag som släpper ut eller exporterar de berörda produkterna på eller från EU-marknaden måste genomföra kontroller (due diligence) för att bekräfta att produkterna inte har sitt ursprung från mark som avskogats eller utsatts för skogsförsämring efter den 31 december 2020. Företagen måste också kontrollera att dessa produkter är förenliga med relevant lagstiftning i produktionslandet, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och rättigheter för berörda urfolk.

FSC arbetar intensivt för att anpassa reglerna till EU

Utöver EUDR är flera andra regelverk under utveckling som en del av EU:s gröna giv. Dessa inkluderar hållbarhetsrapportering för företag (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), samt till CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) som kompletterar CSRD och fastställer att företag ska visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet och värdekedja. FSC arbetar för att anpassa FSC-systemet till alla dessa.

FSC Internationals hemsida hittar du mer information om förordningen.

Hur FSC anpassar system och regelverk till EUDR

Den publika konsultationen för regelkravsmodulen (FSC Regulatory Module) som kompletterar befintliga FSC-certifieringens krav för att stödja efterlevnaden av EUDR är öppen till 1 mars 2024. Revisionen pågår därefter till juni 2024. 

På FSC Internationals hemsida kan du läsa mer om FSC & EUDR.

 


 

Den 14 mars höll vi på FSC Sverige tillsammans med Skogsstyrelsen och Preferred by Nature ett webbinarium med titeln "Anpassa din verksamhet till avskogningsförordningen". Under webbinariet berättar vi mer om: 

 • Hur FSC anpassar sina system till förordningen
 • Skogsstyrelsen berättar var vi befinner oss i implementeringsarbetet, om de stora skillnaderna mellan hanteringen av EUTR och EUDR samt om deras arbete med utredningen “Hur svensk rätt kan behöva anpassas till avskogningsförordningen”. 
 • Preferred by Nature berättar om deras arbete som experter inom området due diligence för EUTR och EUDR och ger en överblick över de krav som oftast ger upphov till frågor från spårbarhetscertifierade företag.  

Se webbinariet i efterhand på Youtube.

Frågor och svar - om EUDR

EU-kommissionen har utvecklat Frågor och Svar som hjälper dig tolka förordningen på green-business.ec.europa.eu. Läs gärna mer på den svenska behöriga myndighetens hemsida skogsstyrelsen.se/lag-och-tillsyn/avskogningsforordningen/

 1. Påverkas min produkt av EUDR?

  Flera produkter omfattas av EUDR, en fullständig lista finns att hitta i Bilaga 1 i förordningen.

 2. Finns det en lista över vilka länder som klassas som hög eller låg risk?

  Listan finns inte publicerad ännu. Det vi vet är att EU-kommissionen kommer publicera den inom 18 månader efter att EUDR trätt i kraft.

 3. Hur vet jag om vårt företag räknas som mikro- eller småbolag, det vill säga om vi får ytterligare sex månader på oss att följa EUDR?

  Bedömningen baseras främst på:

  1) antal anställda

  2) omsättning eller den summerade balansräkningen (balansomslutning). Läs mer på EU Kommissiones hemsida.

 4. Vilken myndighet i Sverige kommer att vara tillsynsmyndighet för EUDR?

  Skogsstyrelsen har uppdraget som behörig myndighet i Sverige. Läs mer på Skogsstyrelsens hemsida.

 5. Vilka datum behöver jag ha koll på när det gäller EUDR?

  • 31 December 2020 = stoppdatum, produkter får inte komma från områden som avskogats eller försämrats efter detta datum.
  • 29 juni 2023 = EUDR antogs och började gälla.
  • 30 december 2024 = alla stora företag som handlar med produkter som omfattas av EUDR måste följa EUDR-lagstiftningen.
  • 30 juni 2025 = alla mikro- och små företag måste också följa EUDR.
  • 31 december 2027 = EUTR gäller fram till detta datum för timmer och timmerprodukter som producerades innan 29 juni 2023 och placerats på marknaden från 30 december 2024.

Frågor och svar – om FSC och EUDR

 1. Vad gör FSC för att underlätta efterlevnaden av EUDR?

  FSC:s utvecklar ett verktyg fristående från EU:s system som ska göra processen enklare för FSC-certifierade verksamheter. 

  FSC:s verktygslåda (Toolbox) är avsedd att vara modulär vilket innebär att du som FSC-certifierad kan välja att använda Blockchain eller inte. Du kan använda riskbedömningsmodulen eller inte, du kan använda vår rapporteringsmodul för Due Diligence eller inte. Om du har för avsikt att använda alla lösningar tillsammans kommer det betyda att du kan: 

  1. Registrera era leverantörer och förbereda dig för att visa tillbörlig aktsamhet (Due Diligence) genom riskbedömning för ursprung och blandning 
  2. Registrera material för inköp och matcha uppgifterna från Due Diligence-systemet som du kan välja att förbli synliga för köparna i leveranskedjan eller inte. 
  3. När försäljningen är klar kommer transaktionen att registreras i FSC Blockchain och materialet och produkten kommer att jämföras. Nödvändig information (Due Diligence) som är kopplad till produkten kommer att finnas tillgänglig för visning. 
  4. I rapportmodulen kommer du att kunna skapa rapporter som behövs för certifieringsorganet och som ska skickas till EU-systemet. 
 2. Vi tillverkar produkter med märket FSC Recycled, kommer vi behöva följa EUDR?

  Nej, inte om er produkt är helt tillverkad av återvunnet material, men om er produkt innehåller även en mycket liten andel skogsråvarabehöver ni ta hänsyn till EUDR.

Information från FSC International

Om du vill veta mer om FSC:s anpassningar till dessa regelverk finns både webinarier och poddar att lyssna på. Läs mer på FSC.ORG

Titta på webbinariet från januari 2024: One year to implementation

Recordings webinar “The EUDR & FSC”

Lyssna på podden - Forest for the future 

How can we help you? – How FSC is aligning to EUDR (två avsnitt)

Setting the scene – Why requirements on geo location? Getting granular ocn EUDR (1 av 3)

How might we use existing technologies to comply? Getting granular on EUDR (2 av 3)

The global perspective on EUDR, Getting granular on EUDR (3 av 3)

Kontakt för mer information

Jan Ihre
Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.