FSC & EUDR

Här hittar du information om FSC och EUDR.

FSC Internationals hemsida hittar du mer information om förordningen.

Svensk skog

Vad är EUDR och varför är det viktigt?

EUDR står för ”EU Deforestation Regulation” eller EU:s avskogningsförordning. Syftet är att hindra att produkter och varor som är kopplade till avskogning och försämring av skog (forest degradation) importeras till eller exporteras från EU.

Avskogning är en bidragande orsak till klimatkrisen och krisen för den biologiska mångfalden. Även EU bidrar genom att konsumera en betydande andel produkter som förknippas med avskogning. FN:s klimatpanel (IPCC) har konstaterat att ett stopp för avskogningen och återställande av ekosystemen är några av de mest effektiva åtgärderna för att minska koldioxidnivåerna och därmed mildra klimatförändringarna.

 

Vilka produkter omfattas av EUDR?

EUDR gäller för trä, gummi, palmolja, soja, nötkött, kaffe och kakao. Även träprodukter omfattas av förordningen och har ytterligare krav på att inte bidra till försämring av skog. På EU-kommissionens hemsida finns en lista över vilka produkter som omfattas (bilaga 1).

EUDR kräver att produkterna ska vara lagliga och fria från avskogning. Innan en produkt får släppas ut på EU:s marknad måste aktörerna redogöra för om de vidtagit tillbörlig aktsamhet (due diligence) för att säkerställa att produkten är fri från avskogning och laglig (enligt lagstiftningen i ursprungslandet).

Produkter som omfattas av EUDR

EUDR publicerades den 29 juni 2023.  Företag har nu fram till den 29 december 2024 att anpassa sin verksamhet enligt de nya reglerna. Undantag och särskilda bestämmelser kommer att gälla för mikroföretag och små och medelstora företag.

 

Hur FSC överensstämmer med EUDR

 
Krav enligt EUDR FSC:s anpassning
Definitioner av avskogning och försämning av skog (forest degradation). Klart: De definitioner som används av FSC är i linje med EUDR:s definitioner.
Stoppdatum: 2020. Klart: FSC:s regler är i linje med EUDR:s stoppdatum.
Krav på laglighet. Klart: FSC:s standarder kräver att certifikatinnehavare uppfyller alla tillämpliga rättsliga skyldigheter.
Krav på ingen avskogning. Mestadels i linje: FSC:s policy för skogsomvandling är i linje med EUDR:s krav på ingen avskogning. FSC tillåter dock minimal omvandling om den ger långsiktiga fördelar för bevarande och sociala fördelar, inte överstiger fem procent av den certifierade skogsarealen och inte hotar höga bevarandevärden. FSC anser inte att upprättandet av kompletterande infrastruktur, såsom skogsbilvägar som behövs för att stödja ansvarsfull skogsförvaltning, är omvandling. FSC utvärderar för närvarande hur detta överensstämmer med EUDR:s definition.
Krav på ingen försämring av skog (forest degradation). Klart: FSC:s skogsbrukscertifiering förhindrar försämring av skog.
Sociala krav. Klart: FSC har redan starka sociala krav som skyddar arbetstagares rättigheter, lokala samhällen och urfolks rättigheter (till exempel via på förhand givet, fritt och upplyst samtycke, även känt som FPIC).
Krav på geografisk lokalisering. Delvis anpassat: Många FSC-certifierade skogar tillhandahåller redan geo-spatiala data om FSC-certifierade skogsområden. FSC arbetar med att införa relevanta regler och teknik för att stödja insamling av geo-spatiala data för alla FSC-certifierade skogar.
Spårbarhet. Lösning på gång: FSC utvecklar ”FSC Blockchain” som ett sätt att överföra produktursprungsdata längs leveranskedjan. Nästa generations FSC Blockchain bör vara redo för fälttester under fjärde kvartalet 2023, och kommer att införas till vissa leveranskedjor med början 2024.

Vad innebär EUDR för ditt företag?

EUDR är visserligen en europeisk lagstiftning, men dess konsekvenser är globala. Företag som släpper ut eller exporterar de berörda produkterna på eller från EU-marknaden måste genomföra kontroller (due diligence) för att bekräfta att produkterna inte har sitt ursprung från mark som avskogats eller utsatts för skogsförstörelse efter den 31 december 2020. Företagen måste också kontrollera att dessa produkter är förenliga med relevant lagstiftning i produktionslandet, inklusive respekt för mänskliga rättigheter och rättigheter för berörda urfolk.

FSC arbetar intensivt för att anpassa reglerna till EU

Utöver EUDR är flera andra regelverk under utveckling som en del av EU:s gröna giv. Dessa inkluderar hållbarhetsrapportering för företag (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), samt till CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive) som kompletterar CSRD och fastställer att företag ska visa tillbörlig aktsamhet i sin verksamhet och värdekedja. FSC arbetar för att anpassa FSC-systemet till alla dessa.

Lär dig mer om FSC & EUDR

Om du vill veta mer om FSC:s anpassningar till dessa regelverk finns både webinarier och poddar att lyssna på.

Frågor och svar

  1. Påverkas min produkt av EUDR?

    Flera produkter omfattas av EUDR, en fullständig lista finns att hitta i Bilaga 1 i förordningen.

  2. Vi tillverkar produkter med märket FSC Recycled, kommer vi behöva följa EUDR?

    Nej, inte om er produkt är helt tillverkad av återvunnet material, men om er produkt innehåller även en mycket liten andel skogsråvara så behöver ni ta hänsyn till EUDR.

  3. Finns det en lista över vilka länder som klassas som hög eller låg risk?

    Listan finns inte publicerad ännu. Det vi vet är att EU-kommissionen kommer publicera den inom 18 månader efter att EUDR trätt i kraft.

Kontakt för mer information

Jan Ihre
Jan Ihre arbetar som kontaktperson för marknadsfrågor och kundrelationer, spårbarhetscertifiering, FSC Ekosystemtjänster och varumärkesanvändning.