Frågor och svar

 1. Vad är certifiering?

  Certifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas enligt en viss standard/regelverk. FSC har bland annat standarder för skogsbruk och spårbarhet.

  Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorgan.

 2. Vad är FSC?

  FSC står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

  Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

  Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till att skogen också lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.

 3. Hur funkar FSC?

  FSC-certifierade skogsägare följer nationella och lokala lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi och bindande internationella överenskommelser. FSC-certifierade skogsbrukare följer därutöver FSC:s särskilda regler.

  FSC:s hänsynsregler skyddar bland annat: 

  • hotade djur och växter
  • markens framtida förmåga att bära skog
  • säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen
  • urfolks rättigheter

  Reglerna tas fram i samverkan mellan representanter från miljörörelser, sociala organisationer och representanter från näringslivet. Inget intresse kan få fullt genomslag för sina krav. FSC är en frivillig certifiering där lärandet är centralt. De som begår misstag och bryter mot reglerna behöver förstå orsakerna och arbeta för att det inte händer igen, misstag ska också rättas till i största möjligaste mån.

 4. Hur kontrolleras FSC?

  Grundprincipen i FSC:s märkningssystem är att de märkta produkterna ska innehålla trä från skog som brukats enligt FSC:s regler. Skogsbruket ska vara FSC-certifierat. Certifikatet är ett bevis på att skogsägaren klarar att följa FSC:s skogsbruksregler (standard).

  FSC sätter upp reglerna, men delar inte ut certifikat. Det gör oberoende certifieringsorganisationer. De gör också årliga, uppföljande kontroller. Bland annat i form av stickprov för att kontrollera så att den FSC-certifierade skogsbrukaren har metoder för att följa upp vad som händer i skogen.

  Certifieringsorganisationen måste vara godkänd av FSC eftersom FSC har särskilda regler för certifiering. De reglerna måste certifierarna känna till och följa. Syftet är att säkra så att certifierarna har rätt kunskap och kan förhålla sig oberoende till sina uppdragsgivare. Ackrediteringen i FSC-systemet görs av Assurance Services International, ASI. ASI kontrollerar varje år certifieringsorganisationerna.

  Den som är certifierad betalar själv för certifikat och kontroller. Så fungerar även andra, frivilliga certifieringssystem, till exempel KRAV och MSC. 

 5. Vad händer den som bryter mot FSC:s regler?

  Inom FSC kallas regelbrott för avvikelser. Det finns ett system för att hantera avvikelser mot standarden. Det är certifieraren som hanterar klagomål och avvikelser.

  Avvikelser ska följas upp och rättas till av markägaren inom föreskriven tid. Certifieraren kontrollerar sedan att detta genomförts. Certifieraren noterar avvikelse i revisionsprotokollet, som är offentligt. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom ett år och större avvikelser inom tre månader. Certifieraren gör uppföljande kontroll.

  Blir regelbrotten många och återkommande är det ett tecken på att den som är certifierad inte klarar sina åtaganden. Ett stort antal mindre avvikelser eller fem större avvikelser är grund för en tillfällig indragning av ett certifikat. Det innebär att rätten att använda FSC-märket också dras in. Både certifikat och märkning kan aktiveras igen, om certifikatsinnehavaren kan visa att tidigare problem har rättats till på ett bra sätt. I annat fall avslutas certifikatet.

  Syftet med certifiering är att frivilligt höja nivån på en produkt eller tjänst. Som regel ger det marknadsfördelar. Fungerar inte systemet trovärdigt ger det bara kostnader. Att klara reglerna blir därför en viktig angelägenhet för alla som deltar.

  Certifieringar och årliga uppföljningar ska sammanfattas i en offentlig rapport. Där ska avvikelser redovisas och också hur de har åtgärdats. Rapporterna ska publiceras i FSC:s internationella databas. En sökning på företagsnamn eller certifikatsnummer i databasen länkar till rapporter och annan dokumentation för det aktuella certifikatet.

 6. Hur hanteras synpunkter och klagomål?

  FSC är ett system som välkomnar synpunkter och klagomål. Det finns särskilda rutiner för hur synpunkter och klagomål hanteras.

  Så här är gången:
  Kontakta i första hand skogsägaren eller skogsägarens företrädare för att framföra och diskutera det du vill lämna synpunkter eller klaga på. Försök att få till stånd en dialog. Ger det inte de resultat du önskar kan du vända dig till den som certifierat företaget för en bedömning av ditt klagomål. FSC Sveriges kansli kan ge dig vägledning och hjälpa till med kontaktuppgifter.

  Certifierarna ska följa upp de klagomål som kommer in. Bland annat genom att bedöma om klagomålet är relevant i förhållande till standarden. Det är certifierarna som avgör om standarden följs av skogsbrukaren. Är bedömningen av certifieraren att klagomålet gäller en avvikelse från standarden ska skogsbrukaren rätta till detta vilket certifieraren sedan följer upp. Om klagomålet inte är relevant i förhållande till standarden eller om certifieraren bedömer att standarden följs så avfärdas klagomålet.

  Blir du missnöjd med certifierarens bedömning och beslut så kan du vända dig till ASI, Assurance Services International, som godkänner (ackrediterar) certifierarna.

  FSC International har en särskild sida för klagomål, där kan du framföra klagomål på hur en standard är utformad.

Vad är certifiering?

 • Förstoringsglas

   

  Träd i skogen

   

  Certifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas enligt en viss standard/regelverk.

  FSC har bland annat standarder för skogsbruk och spårbarhet. Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorgan.

  Läs mer om FSC:s spårbarhetsstandarder

  Läs mer om FSC-standard för skogsbruk i Sverige

Vad är FSC?

 • Produkter och försäljning

   

  Fjäril

   

  Människor

   

  FSC står för Forest Stewardship Council

  FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar, genom sitt certifieringssystem FSC.

  Certifierade företag följer FSC:s regler (standarder) för skogsbruk och spårbarhet. De som följer reglerna får märka sina produkter med FSC:s varumärke. FSC-märket gör att konsumenter och företag kan välja varor av trä som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk, det vill säga ett skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö.

  Skogen ger oss rent vatten, frisk luft och bidrar till att bromsa den globala uppvärmningen. Den ger mat, medicin och viktiga naturresurser som timmer och papper. Ett ansvarsfullt skogsbruk ser till så att skogen också på lång sikt kan ge de här nyttigheterna. De som deltar i FSC vill frivilligt bidra till detta.