Certifiera ditt företag

Certifiering innebär att någon intygar att en produkt tillverkas eller behandlas enligt en viss standard. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet.

Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorgan.

FSC-märkta produkter, pennor, block med mera
FSC-märkta kartonger

Spårbarhetscertifiering

Ett oberoende certifieringsorgan kontrollerar om företaget lever upp till våra regler för spårbarhet och fokuserar på att bedöma företagets kvalitetssystem och hur det tillämpas.

Certifieringsorganet bedömer och värderar också riskerna för att FSC-material kan blandas samman med annat material som inte får ingå i FSC-certifierade produkter.

Efter sin genomgång upprättar certifieringsorganet en revisionsrapport och utfärdar ett certifikat, samt meddelar giltighetstid för certifikatet och frekvens för uppföljande kontroller.

Certifieringsorganet tillhandahåller FSC:s varumärken och instruktioner för hur det ska användas. Det är även certifieringsorganet som kontrollera användning av FSC:s varumärken, både på produkter och vid marknadsföring av produkter och verksamhet.

Världskarta

FSC är den certifiering tusentals företag över hela världen valt, gör så du med!

• FSC stöds av stora varumärken och företag och av frivilligorganisationer

• FSC är den mest erkända skogscertifieringen

• Vi tillhandahåller en inkluderande plattform för att engagerade intressenter

Steg för steg - spårbarhetscertifiera din verksamhet

 1. Identifiera om det verkligen är en spårbarhetscertifiering ni behöver

  Var i leveranskedjan befinner ni er?

  Om ni är närmast konsumenten, det vill säga att ni är en återförsäljare så kan det vara en varumärkeslicens ni behöver. Läs mer om FSC:s varumärkeslicens

 2. Fundera – behöver ni extern hjälp?

  Har ni kunskap inom företaget om att sätta upp ledningsprocesser? 

  Om inte, så kan det vara klokt att ta hjälp av en erfaren konsult som hjälper er med mallar och vilka delar i spårbarhetscertifieringen som är särskilt viktiga för just er verksamhet att säkerställa och anpassa för en certifiering. 

  Här hittar du en lista över de konsulter som kan hjälpa till. 

 3. Ta kontakt med en revisor

  FSC tar fram standarder, men själva certifieringen utförs av oberoende certifieringsorgan. De kollar alltså att ni uppfyller standarden som ni certifieras mot.

  Ta kontakt med en eller flera certifieringsorgan. Berätta översiktligt om din verksamhet, det är information revisorerna på certifieringsorganet behöver för att kunna göra en kostnadskalkyl och ett kontraktsförslag.

  Här hittar du listan över godkända certifieringsorgan i Sverige. 

  Mindre bolag?
  Om ditt företag är mindre, har färre än 15 heltidsanställda alternativt färre än 25 anställda och en årlig omsättning på mindre än 1 miljon USD kan du vara berättigad till en gruppcertifiering i stället. I en gruppcertifiering är det en extern rådgivare som fungerar som en gruppadministratör och hjälper dig att hantera din certifiering. Gruppcertifiering har tagits fram för att minska administrationsbördan och sänka kostnaderna för mindre bolag. Det gäller endast för företag med färre än 15 heltidsårsanställda.

  Här hittar du kontaktuppgifter till gruppcertifikat i Sverige.

   

 4. Välj ett certifieringsorgan och planera din certifieringsprocess internt

  Efter en noggrann bedömning av offerterna, där du har satt dig in i villkoren och de krav du måste uppfylla, väljer du ett certifieringsorgan och tecknar ett kontrakt.

  I den här fasen kommer ni oftast också överens om en tidsram för den första bedömningen av om er verksamhet uppfyller certifieringskraven. Här rekommenderar vi också att du skapar en projektplan för certifieringsprocessen där du anger ansvariga personer, uppgifter och deadlines.

 5. Förbered och implementera certifieringsprocessen

  Baserat på den nuvarande FSC spårbarhetsstandarden och andra tillämpliga FSC-standarder måste ditt företag utarbeta en skriftlig procedur som beskriver hur ditt företag följer FSC:s spårbarhetskrav.

  Denna procedur måste sedan förankras internt genom utbildning av anställda, ett tips, anpassa dem efter befintliga arbetsflöden och system.

  Certifieringsorganet får inte delta i utformningen av denna procedur. Däremot finns det hjälp att få via kunniga och erfarna konsulter. Här hittar du kontaktuppgifter till konsulterna

  Om ni är ett mindre bolag som väljer att ingå en gruppcertifiering så kan och får däremot gruppadministratören hjälpa ert företag med att sätta upp relevanta processer och dokument för er.

 6. Välj kontrollsystem

  När ni satt er in i FSC:s regelverk så kommer ni att behöva bestämma er för ett kontrollsystem.

  Inom FSC finns det tre olika system: 

  • Segregering, även kallat transfer
  • Procentsats
  • Kreditsystem

   

 7. Extern utvärdering (bedömning)

  Certifieringsorganet/gruppadministratören besöker ditt företag och gör en utvärdering för att bedöma om ditt företag uppfyller FSC:s spårbarhetskrav baserat på en genomgång av rutiner, processer och intervjuer med tillämpliga anställda.

 8. Certifieringsrapport

  Revisorn sammanställer en rapport från kontrollen. Rapporten visar hur revisorn bedömer er förmåga att följa standardreglerna.

 9. Åtgärda större avvikelser

  Om det fanns områden du behöver jobba vidare med, så kallade större eller mindre avvikelser, kan du göra de korrigeringar som behövs och sedan begära en ny certifieringskontroll.

 10. Nu är ni certifierade!

  En FSC-certifiering är giltig i fem år. Varje år måste ni genomgå en årlig revison för att kontrollera att er verksamhet fortsätter att uppfylla FSC:s spårbarhetskrav.

  Mindre anmärkningar eller klagomål på din verksamhet följs upp i samband med dessa årliga kontroller. Det kan bli aktuellt med särskilda kontroller om certifieraren får in allvarliga klagomål på hur du bedriver din verksamhet i förhållande till FSC:s regelverk. 

  Certifieringsorganet ska löpande hålla dig informerad om nyheter och förändringar i FSC:s standarder.

 11. Använd potentialen i er FSC-certifiering

  En FSC-certifiering är inte bara ett certifikat att hänga på väggen. Med FSC får ni ett verktyg att skapa värde på era olika avdelningar och inspirera till annat hållbarhetsarbete över hela verksamheten.

  För din CSR- och hållbarhetsavdelning ger FSC-certifieringen er dokumentation och innehåll för er hållbarhetsrapport och utgör ett stort bidrag till FN:s globala mål.

  För din kommunikations- och marknadsavdelning kan FSC:s välkända logotyp användas för att kommunicera produkter tillverkade av ansvarsfullt inköpt skogsråvara.

  För din inköpsavdelning ger FSC dig dokumentation för användningen av ansvarsfulla skogsbaserade fibrer.

  För din försäljningsavdelning ger FSC er ytterligare försäljningsargument, möjlighet att komma åt nya marknader och möta kundernas krav på ansvarsfullt inköpta produkter. Och så vidare.

Christian Jöhncke VD Berg & Berg
Berg och Berg

Att certifiera sig var ett naturligt val

Berg & Berg är ett svenskt företag som tillverkar parkettgolv och som grundades 1996 av Jan Söderberg och Ulf Palmberg.

Hela sortimentet är FSC-certifierat och natureplus®-certifierat och all tillverkning sker i fabriken i Kallinge, Blekinge. Berg & Berg använder så mycket lokal svensk råvara som möjligt och arbetar för en hållbar tillväxt med minsta möjliga koldioxidutsläpp.

Filosofin bakom parkettproduktionen är att ta ansvar för hela processen från planta till parkett. VD:n Christian Jöhncke berättar:

– Maximalt tillvaratagande av resurser har varit en del av vårt DNA sedan starten. Vi köper stocken i skogen med eftertanke och tillvaratar allt den har att erbjuda, inget ska gå till spillo. Vi värmer våra kammartorkar med flis och spån och överskotten säljer vi för fjärrvärmetillverkning.

Att spårbarhetscertifiera sig var ett självklart val: Certifieringen var ett naturligt steg som fungerar som ett kvitto på vårt ansvarstagande. Berg & Bergs målsättning är att producera och leverera parkettgolv av toppkvalitet för medvetna konsumenter som, liksom vi, värnar om miljön vi lever i. Genom spårbarhetscertifieringen tar vi vårt ansvar för en hållbar utveckling som säkerställer att jordens resurser räcker även för kommande generationer.

Certifieringsprocessen beskriver de som relativt enkel förutsatt att den som ansöker har bra ordning och reda på sina processer, rutiner och dokumentation.

– Det som kan vara lite krångligt initialt är att hitta ett arbetssätt som gör den löpande processen smidig. Genom certifieringen har Berg & Berg fått ett kvitto att visa upp på hur de arbetar för att säkerställa att de gör allt de kan för att resurser nyttjas på ett hållbart sätt. Företaget säljer primärt på export till Tyskland, Schweiz och USA, men även i Sverige.

– Tack vare vårt val att arbeta med certifiering har vi stärkt vår marknadsposition. Den är ett bra och effektivt sätt att visa upp hur vi tar ansvar för tillvaratagandet av jordens resurser. Lyckligtvis har certifierade produkter fått ett större genomslag och fler konsumenter efterfrågar varor med ett tryggt ursprung.

Medveten konsumtion blir alltmer en statussymbol och trycket att minska andelen slit-och-slängprodukter ökar. Samtidigt som Christian rekommenderar andra att certifiera sig vill han påpeka att det krävs mer än bara en certifiering för att företag ska kunna säga att de är ett bra val för den medvetna konsumenten:

– Det är viktigt att certifieringar inte utnyttjas för greenwashing, vilket är en risk.

Ett företag som vill spårbarhetscertifiera sig ska:

 1. Ha ett kvalitetssystem för interna rutiner

 2. Kunna kontrollera trävarans/träfiberns ursprung i FSC-produkter

 3. Kunna utföra månadsvis kontroll och dokumentation av FSC-produktionen

 4. Kunna märka fakturor och transporthandlingar som rör FSC-produkter med certifikatsnummer

 5. Kunna använda FSC-varumärket på rätt sätt på FSC-produkterna

FSC gästar Golvpodden!

Vill du veta mer om varför du ska skaffa en spårbarhetscertifiering och hur processen går till? Kolla på Golvpodden där Lena Dahl berättar om FSC och betydelsen av en FSC-certifierad produkt.

Hjälp med certifiering

Behöver du hjälp med att certifiera din verksamhet? Tag hjälp av en konsult!

Här hittar du en lista över konsulter som kan hjälpa dig att certifiera ditt företag. Ta gärna kontakt med flera konsulter. Berätta översiktligt om din verksamhet, så att konsulten kan göra en offert och ett kontraktsförslag.

FSC on products
Kolbjörn Örjavik
FSC:s spårbarhetsstandarder innehåller regler som ska göra träråvaran från FSC-certifierat skogsbruk spårbart i hela tillverkningskedjan (Chain of Custody).