Skogens biologiska mångfald

En FSC-certifierad skogsägare tar ett större ansvar för sin skog, både när det gäller miljön, den biologiska mångfalden och de som arbetar i skogen. Här kan du läsa om viktiga bidrag som FSC-certifieringen medverkar till med fokus miljö och biologisk mångfald.

Sotsvart Praktbagge
Jonas Sandström

Visste du att en FSC-certifierad skogsägare ska lämna döda träd i skogen så att veden kan ge mat och husrum åt vedlevande insekter. Skogsägaren ska även spara lövträd. Fler lövträd i skogen ger möjlighet till de många arter som är beroende av lövträd eller de vedsvampar som växer på dem.

Skogsägare ska också genomföra naturvårdsbränder. Naturvårdsbränder bidrar till att brandgynnade insekter kan finnas kvar.

Nedan hittar du fler exempel på vårt – och ditt – bidrag till skogens biologiska mångfald.

Eklöv
Märta Lindqvist
Inblandning av lövträd har stor betydelse för biologisk mångfald och för skogens upplevelsevärden, men skogsbruket gynnar ofta barrträd genom val av trädslag vid plantering och efterföljande röjning. Att antalet skogsbränder i skogslandskapet minskat har också missgynnat lövträd.
Lav
Naturvärdesbedömningar ska genomföras inför större skogliga åtgärder, normalt när det är barmark. Nyckelbiotoper ska undantas från alla skogsbruksåtgärder förutom åtgärder som krävs för att bevara eller främja biotopens biologiska mångfald.