Naturvärdesbedömningar ska genomföras inför större skogliga åtgärder, normalt när det är barmark. Nyckelbiotoper ska undantas från alla skogsbruksåtgärder förutom åtgärder som krävs för att bevara eller främja biotopens biologiska mångfald.

Större skogsägare (med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark) ska ha en övergripande beskrivning av sin ekologiska landskapsplan, med karta över landskap med avsatta områden och nyckelbiotoper, tillgänglig för allmänheten. Övriga skogsägare ska på förfrågan kunna dela information om avsatta områden och nyckelbiotoper.

Naturvärdesbedömning
FSC Sverige

Varför är det viktigt?

Naturvärdesbedömning är ett verktyg för att identifiera vilka naturvärden skogen har och för att anpassa naturhänsynen som ska tas i skogsbruket. Naturvärdesbedömning används också för att identifiera nyckelbiotoper och andra skyddsvärda skogar som ska avsättas, besluta om målklassning vid skogsbruksplanläggning och ta fram förslag om eventuell natur­vårdande eller anpassad skötsel.

Art genom lupp

Viktigt med kalibrering och kvalitetssäkring

Naturvärdena i ett bestånd påverkas av många faktorer och naturvärdesbedömning involverar ofta gränsdragningsfrågor, exempelvis om ett bestånd ska klassas som nyckelbiotop och var gränsen för nyckelbiotopen går. Utbildning, kalibrering och erfarenhetsutbyte ökar möjligheterna att tillämpa likvärdiga bedömningar och minskar risken för att naturvärden missas. Metoden för naturvärdesbedömning utgår som regel från att identifiera strukturer och miljöer som har stor betydelse för biologisk mångfald och hotade arter. Artförekomst är också en viktig del i identifieringen av bestånd med höga naturvärden, men en naturvärdesbedömning bör kunna utföras av personer med relativt begränsad artkunskap. Bedömningarna kompletteras med specialistkunskap i svårbedömda fall eller för biotoptyper där arterna snarare än strukturerna definierar naturvärdena. Kvalitetssäkring av metoden för naturvärdesbedömning är därför avgörande för att säkerställa att resultatet och målklassningen speglar naturvärdena i beståndet.

Taigasporing
FSC Sverige

Öppenhet ökar naturvårdsarbetets trovärdighet

En väl genomförd naturvärdesbedömning har också betydelse för människors syn på naturhänsynen i det svenska skogsbruket. Trovärdigheten för naturvårdsarbetet kan stärkas genom öppenhet i hur metoderna tillämpas och i informationen om nyckelbiotoper och avsättningar. Det kan också förebygga konflikter mellan skogsindustrin och miljöintressenter

Faktablad om naturvärdesbedömning och nyckebiotoper inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 340.76KB

Läs mer i vårt faktablad

Vad säger standarden?

Här hittar du några av de krav som specificeras i FSC:s standard för skogsbruk i Sverige: 

  • Att naturvärdesbedömning ska genomföras inför vägutbyggnad och grövre gallring har preciserats. När nya skogsbilvägar ska byggas görs naturvärdesbedömningen för de bestånd som berörs av vägsträckningen.
  • Kraven på utbildning för dem som ska utföra naturvärdesbedömningar har preciserats. Utbildningen ska anpassas för att bättre kunna identifiera svårbedömda naturvärden.
  • Skogsstyrelsen eller andra experter ska regelbundet konsulteras för att kalibrera förmågan att identifiera höga naturvärden, och särskilt nyckelbiotoper, bland dem som utför naturvärdesbedömningar.
  • Metoden för och tillämpning av naturvärdesbedömning ska utvärderas regelbundet.

Mer information

FSC Sverige släppte i september 2022 rapporten "Inventering av nyckelbiotoper – 30 år av erfarenhet och utveckling. Den 29 mars 2023 hölls ett webbinarium där Per Simonsson sammanfattade rapporten och Svante Claesson förklarade varför Skogsstyrelsen slutade registrera nyckelbiotoper.

Läs rapporten Inventering av nyckelbiotoper – 30 års erfarenhet och utveckling och titta på webbinariumet från 29 mars 2023 för mer information om nyckelbiotopsinventeringen i Sverige.