Certifiering av skog

Skogscertifiering innebär att en oberoende part intygar att skötseln av skogen lever upp till krav enligt en viss standard. FSC har standarder för skogsbruk och spårbarhet. Själva certifieringen, det vill säga kontrollen av att standarderna följs, görs av oberoende certifieringsorgan.

Skog
Henrik von Stedingk

Tre steg mot certifiering

 1. Kontakta ett gruppcertifikat

  De flesta skogsägare väljer att certifiera sin skog via ett gruppcertifikat, förutom de riktigt stora skogsägarna såsom skogsbolagen som har enskilda certifikat. Gruppcertifikaten hjälper sina medlemmar med certifieringen ser till att kraven i standarden följs.

  Innan du tar kontakt med ett gruppcertifikat kan det vara bra att veta att avtalen för medlemskap i olika gruppcertifikat kan variera. Skillnader i avtal kan handla om krav på att sälja sitt virke till gruppen eller inte, variation i premie på certifierat virke, certifieringsavgift, servicenivå (exempelvis om du vill att skogen ska förvaltas), vilka landsdelar som är aktuella etcetera.

  Det kan vara bra att fråga flera gruppcertifikat för att hitta den grupp som passar dig och ditt skogsbruk. Kontaktuppgifter till de gruppcertifikat som finns i Sverige hittar du här. Mer information hittar du på gruppcertifikatens hemsidor.

 2. Medlemskap i ett gruppcertifikat

  Det gruppcertifikat som du väljer kommer att ge dig information om vad du förväntas göra som certifierad skogsägare och som medlem i gruppcertifikatet. I avtalet ska ansvarsfördelningen mellan vad gruppcertifikatet och den enskilda skogsägaren förväntas göra för att leva upp till standardkraven tydligt framgå.

  En viktig del för att bli medlem i ett gruppcertifikat är att ha en så kallad grön skogsbruksplan som tar in kraven från FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Mer om vad som gäller för medlemskap hittar du på respektive gruppcertifikats hemsida.

 3. Kontroll och uppföljning

  Gruppcertifikatet ska se till att dess medlemmar lever upp till kraven i standarden och att gruppens regler följs.

  Kontrollen kan ske genom att skogsbrukaren behöver tillhandahålla vissa uppgifter till gruppcertifikatet, men också besök på skogsfastigheten av representanter för gruppcertifikatet eller av en extern revisor. Ett sådant besök planeras in god tid i förväg.

  Om det visar sig att du i ditt skogsbruk inte lever upp till något av kraven kan du bli ålagd att hantera detta för att kunna fortsätta att vara certifierad.

Högstubbe på ett hygge.

Ett FSC-certifierat skogsbruk ger många mervärden

Ett FSC-certifierat skogsbruk ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Samer och allmänhet ges möjlighet till insyn och påverkan. Särskild hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder som berör samiska kulturplatser, renbetesområden eller viktiga rekreationsområden.

För att certifiera din skog behöver du ha en skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur du bedriver ditt skogsbruk. Bland annat rutiner som visar hur du förbereder, genomför och följer upp resultaten av olika skogsskötselåtgärder.

 

En FSC-certifiering är ett kvitto på att du sköter skogen på ett mer hållbart sätt!