brand i skog
Mostphotos

Sveriges skogar har historiskt varit präglade av återkommande bränder och det finns många arter i skogen som har anpassats sig till detta. Det kan vara insekter som träffas och parar sig på brandfält för att sedan lägga ägg i den brandskadade veden, så som den sotsvarta praktbaggen. Eller växter som brandnäva eller svedjenäva vars frön endast gror efter uppvärmning, och kan ligga och vänta i marken på nästa brand i hundratals år. Eller tretåig hackspett som gärna söker sig till brandfält för att festa på skalbaggslarver som kläckts i de brandskadade träden.

Genom brandbekämpning har skogsbränderna minskat kraftigt under de senaste 150 åren. Den FSC-certifierade skogsägaren ser till att det bränns skog motsvarande 5 % av den areal som har föryngringsavverkat på torr och frisk mark. Det har lett till att andelen planerade naturvårdsbränningar har ökat vilket har gett flera arter knutna till skogsbränder en ny chans att överleva i det brukade skogslandskapet.

Sotsvart Praktbagge
Jonas Sandström

Ett stort antal arter har under århundraden anpassat sig till skogsbränder. Bland insekter och svampar finns det ett 100-tal kända brandberoende arter som påträffas enbart i nyligen bränd skog. En konkurrensfri miljö och tillgång till substrat (det underlag som bland annat svampar och vissa insekter växer eller lever på eller i) som bränd ved och bränd mark är viktiga förutsättningar för dessa arter. Ett 10-tal brandberoende insekter är rödlistade. Flera arter av kärlväxter och mossor är också direkt beroende av brand eller brandgynnade.

Sotsvart praktbagge (Melanophila acuminate) är beroende av skogsbränder. Den har sensorer som känner av den infraröda strålningen från en skogsbrand på långt håll.

Kännetecken: Kropp, antenner och ben har en matt svart färg som fungerar som kamouflage mot den kolade trädbarken. Den hittar till skogsbränder med hjälp av sensorer som känner av rökdoften på långt håll samt värmesensorer som leder dom fram till brandfältet. 

Livsmiljö: De samlas och parar sig på brandfält medan elden fortfarande pyr, gärna i anslutning till glödande myrstackar. Honan lägger ägg under barken på brandskadade och branddödade träd av gran, tall och björk. 

Ålder: 1-2 år.   

Arten har ökat tack vare FSC:s krav bränning av skog.