Död ved

Död ved kan finnas i skogen i form av liggande död ved (lågor) eller som stående död ved (torrakor).

I Sverige är över 5000 skogslevande arter beroende av död ved. Det kan vara tickor eller skalbaggar som lever i, på och av veden, men också hackspettar som lever av larver som finns i den döda veden. Det behövs olika typer av död ved med avseende på trädens grovlek, förmultningsgrad och trädslag eftersom många vedlevande arter har väldigt specifika krav.

Högstubbe skapad vid avverkning.
FSC Sverige / M Lindqvist

I det FSC-certifierade skogsbruket lämnas all död ved som är äldre än ett år. Träd som lämnats som naturhänsyn ska vara kvar i skogen när de dör och förmultnar. Vid slutavverkning och andragallring ska skogsägaren skapa högstubbar. På så vis bidrar FSC:s krav till att öka mängden död ved i den brukade skogen.

Död ved: Hela eller delar av liggande och stående trädstammar samt döda träddelar. Vanligtvis avses stamdelar grövre än ca 10 cm.

Högstubbe: Stubbe som kapas på några meters höjd och lämnas stående. Den döda veden som tillkommer med högstubbar bidrar med en ny typ av livsmiljö för den biologiska mångfalden som kompletterar stubbar och den övriga döda veden som bildas efter avverkning. Högstubbar på hyggen har visat sig vara det viktigaste substratet för trädsvampborren (Hadreule elongata) i det moderna skogslandskapet.

Låga: Ett dött liggande träd.

Ringbarkning: Bortskalning av all bark i en ring runt stammen på ett träd med syfte att döda trädet.

Större flatbagge (Peltis grossa)
Dmitry Telnov/The Entomological Society of Latvia

Större flatbagge

Större flatbagge (Peltis grossa) är rödlistad i kategorin sårbar, den gynnas av högstubbar och börjar nyttja högstubbar av gran cirka 10 år efter avverkning.

Längd: 11-19 mm.

Kännetecken: Skalbaggen känns igen då den är påfallande platt, mycket bred och att täckvingarna vardera är försedda med tre tydliga åsar. De är nattaktiva och sitter gärna på döda träd och gnager halvmåneformade gropar på klibbtickor. Är noterad på rödlistan som nära hotad.

Livsmiljö: Trivs i döda träd, gärna där det växer klibbticka eller björkticka, och kan bo på samma ställe i mer än 10 år. Nyttjar gärna träd som lämnas som högstubbar efter avverkning.

Ålder: Larven utvecklas under minst två år och en och samma stubbe kan fungera som boplats i över 15 år.