Ökad hänsyn till sällsynta och hotade arter

Information om förekomst av rödlistade arter ska utvärderas och dokumenteras, och bevarandeåtgärder genomföras. Hänsyn ska också tas till kända rovfågelbon och tjäderspelsplatser vid skogsbruksåtgärder. Åtgärder i skiktade lövdominerade skogar ska genomföras utanför fåglars häckningsperiod.

Ostticka rödlistad vedsvamp
Henrik von Stedingk

Varför är det viktigt?

Idag är drygt 20 procent av Sveriges skogslevande arter rödlistade. Flera arter har redan försvunnit från delar av sina tidigare utbredningsområden. Genom att en stor andel av Sveriges skogar brukas för produktion har viktiga livsmiljöer som flerskiktade skogar, lövdominerade skogar, blandskogar, död ved och gamla träd minskat eller försvunnit. Kraven på hänsyn till arter kopplar därför till åtgärder som ingår i den generella hänsynen. Men även specifika åtgärder behövs för att bevara arter som påverkas negativt av skogsbruk.

Hackspett
Mostphotos

Åtgärder anpassas till arterna

Känner man till att det finns rödlistade arter eller utpekade fågelarter ska skogsbruksåtgärderna anpassas utifrån arternas ekologiska krav och hotkategori. Kända artförekomster kan vara förekomster från Artportalen, artfynd som gjorts vid naturvärdesbedömning eller förekomster som meddelats av någon intressent. Uppgifter om arternas ekologiska krav finns i Artdatabankens artfakta eller i åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper. En blandning av olika skogsmiljöer i landskapet har betydelse för att bevara skogens biologiska mångfald, och för att öka arters spridningsmöjligheter genom att koppla samman olika livsmiljöer. Analyser av brister i naturvärden och livsmiljöer i landskapet samt beaktande av relevanta åtgärdsprogram för hotade arter är några verktyg för hänsyn på landskapsnivå.

Lavskrika
Mostphotos

Hänsyn till fåglar

Ungefär 30 procent av Sveriges fåglar är idag rödlistade. Hänsyn under häckningstider och i häckningsbiotoper är viktigt då många fåglar är särskilt känsliga för störningar vid häckning. Många hänsynskrävande biotoper utgör häckningsbiotoper för olika fåglar, och Skogsstyrelsens vägledningar för hänsyn till fåglar anger specifika åtgärder för att bevara olika häckningsbiotoper. Underväxt som lämnas vid skogsbruksåtgärder erbjuder också skydd och boplatser för småfåglar.

Faktablad om hänsyn till arter inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 282.94KB

Läs mer i vårt faktablad

Vad säger standarden?

Här hittar du några av de krav som specificeras i FSC:s standard för skogsbruk i Sverige: 

  • Bevarandeåtgärder som genomförs för rödlistade arter ska anpassas till arternas ekologiska krav och hotkategori.
  • Hänsyn ska tas till utpekade arter i artskyddsförordningen.
  • Hänsyn ska tas till utpekade, revirhävdande fågelarter med små populationsstorlekar, samt rovfåglar som är prioriterade fågelarter enligt skogsvårdslagen. Här ska skogsstyrelsens vägledningar för hänsyn till fåglar tillämpas.
  • Vid avverkning under häckningstid ska hänsyn tas till viktiga häckningsbiotoper för fåglar. Skogssektorns målbilder för hänsynskrävande biotoper tillämpas.
  • All underväxt som inte är till hinder för efterföljande skötselåtgärder ska lämnas vid röjning, gallring, föryngringsavverkning, markberedning och plantering. Nya och anpassade krav vid planering av skogsbruk
  • En analys avseende brist på naturvärden och livsmiljöer i landskapet ska genomföras för att identifiera naturvärden och livsmiljöer för prioritering i bevarandearbetet.
  • Regionalt relevanta åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper ska användas vid skogsbruksplanläggning.