EUDR

Inom kort kommer EU-kommissionen ge ytterligare klarhet kring kraven i avskogningsförordningen, men redan nu kan du påbörja din resa mot att uppfylla kraven. Här följer sex steg som ditt företag kan ta för att förbereda inför förordningens ikraftträdande den 31 december 2024.

STEG 1: Skapa en inventeringslista över dina råvaror och/eller produkter som omfattas av EUDR

EUDR kommer att ställa krav på verksamheter som är involverade i leveranskedjan för de råvaror och produkter som omfattas av förordningen: trä, gummi, oljepalm, soja, nötkreatur, kaffe och kakao. Trä är den enda råvaran som inte bara måste vara laglig och avskogningsfri, den får heller inte bidra till skogsförsämring (forest degradation).

Om du är osäker på om en produkt eller material omfattas, hittar du detta i bilaga I till förordningen. Till exempel faller många trä-, massa- och pappersprodukter inom EUDR:s tillämpningsområde. När det gäller gummi ingår nya pneumatiska däck. Här hittar du bilaga I.

Om det fortfarande är oklart om en produkt omfattas av EUDR föreslår vi att du utvärderar varje produkt mot följande kriterier:

1) Är produkten tillverkad av en råvara som omfattas?

2) Använder produkten ett av de HS-nummer som finns i bilaga I?

Om svaret är ja på båda frågorna så omfattas produkten av förordningen. Om svaret är nej på någon av frågorna omfattas produkten inte.

Om du är FSC-certifierad rekommenderar vi också att du identifierar vilka produkter som är FSC-certifierade och lägger till både HS-numret och FSC-produktkoden för dessa produkter. Detta hjälper till att identifiera produkter som potentiellt utgör en risk på grund av att de omfattas av tillämpningsområdet, men ännu inte är FSC-certifierade.

STEG 2: Granska de föreslagna kraven i FSC:s regelkravsmodul (FSC Regulatory Module)

FSC:s Regelkravsmodul är en frivillig standard för organisationer som ansöker om eller är FSC-certifierade för att utöka omfattningen av certifikatet i syfte att anpassa sig till EUDR:s krav på tillbörlig aktsamhet (due diligence).

FSC:s regelkravsmodul sätter ramarna och kraven för att:

 • Införa ett system för tillbörlig aktsamhet som stödjer efterlevnaden av EUDR, inklusive informationsinsamling, riskbedömning och riskreducering.
 • Samla in och överföra exakt information om produkternas ursprung (geografisk placering och produktionstid).
 • Säkerställa att endast avskogningsfritt material ingår i FSC:s spårbarhetskedja.

Använd gärna FSC:s interaktiva verktyg för att lära dig mer om modulen och vilka krav som gäller för din verksamhet (fsc-eudr-journey.org).

STEG 3: Granska ert nuvarande system för tillbörlig aktsamhet mot kraven i EUDR

EUDR ställer krav på att verksamheter (operators/traders) som säljer eller handlar med skogsbaserade material ska genomföra omfattande kontroller innan de släpper ut varor på EU-marknaden.

Skyldigheten att visa tillbörlig aktsamhet kommer att variera beroende på risknivån i ett visst land, och kommer att beslutas av EU-kommissionen. Har du redan ett system för tillbörlig aktsamhet bör du bedöma om det överensstämmer med kraven i förordningen eller inte.

EUDR:s krav inkluderar:

 • Insamling och överföring av exakt produktinformation och stödjande bevis, inklusive beskrivning, produktionsland, datum och tidsintervall för produktionen samt geolokaliseringsdata för produktionen.
 • Bevisa era åtgärder för tillbörlig aktsamhet och planer för att minska identifierade risker.
 • Rapportera om vidtagna åtgärder för tillbörlig aktsamhet, inklusive hur du för närvarande kan göra uttalanden om tillbörlig aktsamhet (Due Diligence Statements - DDS) för behöriga myndigheter som verifierar en produkts ursprung och efterlevnad.

Som FSC-certifierat företag kommer du få ytterligare information om vad DDS innebär via FSC:s regelkravsmodul.

STEG 4: Förbered dig tillsammans med din leverantörskedja

Dina handelspartner kommer att behöva förse din verksamhet med detaljerad information för att uppfylla rapporteringskraven för EUDR. Börja kommunicera tidigt och flagga för vilken typ av information ni kommer att begära från dem under de kommande månaderna. Hjälp dem att förstå konsekvenserna och värdet för deras verksamhet att börja i tid, och felsök eventuella data- eller informationsluckor.

Mer detaljerade steg:

 • Inventera tillgängliga data för transaktioner som involverar skogsbaserat material som trä, pappersmassa eller gummi.
 • Identifiera potentiella luckor i den information du kommer behöva inhämta från leverantörer baserat på de kända rapporteringskraven i EUDR, till exempel råvarornas ursprung (ner till tomtmark) och tidpunkt för avverkning, inköpsmetoder och produktionsprocesser.
 • Identifiera och hjälp leverantörer att ta fram information som saknas.
 • Identifiera den information som kräver ytterligare diskussion och förtydligande med leverantörerna.
 • Utvärdera aktuella risker som finns i er leveranskedja. Leverantörskedjor eller marknader som för närvarande är högriskmarknader kommer sannolikt fortsätta att kategoriseras som sådana när EU:s nya riskbedömning lanseras. Överväg att förbereda riskreducerande åtgärder med dina leverantörer.
 • Om du redan har ett FSC-certifikat, uppmuntra din leverantörskedja att skaffa FSC-certifiering med regelkravsmodulen, så att alla kan nyttja möjligheten att marknadsföra ert material som avskogningsfritt när er leverantörskedja är verifierad.

STEG 5: Planera för ett säkert datautbyte med era handelspartners

För att leva upp till förordningen krävs robust spårbarhet av transaktioner i relevanta leveranskedjor, från källa till slutpunkt. Handelspartners måste komma överens om transaktionsdetaljer så som: volym, produkt, ursprung, tomtmark, tidpunkt för avverkning och art med varandra - och deras handelspartner i sin tur, och så vidare - för att säkerställa att allt material har hämtats enligt EUDR:s krav. De kommer också att behöva visa bevis på social efterlevnad, exempelvis gällande ”på förhand givet, fritt och upplyst samtycke” (FPIC).

Bedöm tillsammans med dina handelspartners den process och de tekniska plattformar som ni kommer att använda för att utbyta och verifiera dessa transaktionsdata.

FSC bygger en särskild plattform för FSC-certifikatinnehavare som heter FSC Trace (tidigare FSC Blockchain) som kommer att underlätta kraven på spårbarhet för de som använder den.

Plattformen bygger på blockkedjeteknik och gör det möjligt för deltagarna att konfidentiellt, flexibelt och effektivt få tillgång till och utbyta relevanta data för att underlätta verifiering, tillbörlig aktsamhet (due diligence) och visa överensstämmelse med förordningar och regler.

FSC Trace gör det möjligt för användarna att:

 • Verifiera certifikatets status för leverantörer vid transaktionstillfället.
 • Generera verifierade och spårbara påståenden om produkter som handlas mellan dig och handelspartners.
 • Överföra relevanta data om de råvaror som ingår i FSC-certifierade produkter, såsom geografisk plats för ursprung, tidpunkt för avverkning, arter, produktgrupper och annan viktig information genom leveranskedjan samtidigt som sekretessen för handelspartners upprätthålls.

STEG 6: Berätta för ditt certifieringsorgan att du avser att följa EUDR

Certifieringsorganen kommer sannolikt att uppleva en hektisk revisionsperiod under kalenderåret när tidsfristen i december närmar sig. Kontakta relevanta certifieringsorgan redan nu och berätta att du vill att din verksamhet ska bli kompatibel med EUDR, och för att bekräfta om du planerar att använda FSC EUDR Aligned med verktyg som FSC:s regelkravsmodul och FSC Trace.

Detta kan göra det möjligt för certifieringsorgan att förutse efterfrågan på EUDR-stöd och potentiellt hjälpa till att schemalägga din revision under den hektiska tidsperioden.

FSC-certifierade verksamheter kan också gå med i Early Adopters Programme för att starta processen. Kolla här för kommande ansökningsperioder för programmet.

 

Vänta inte på att få hela bilden klar för dig - planera i förväg och undvik stressen!

Mer information om EUDR kommer inom de närmsta månaderna, men verksamheter som har en FSC-certifiering eller varumärkeslicens kan fortsätta sin resa mot en framgångsrik efterlevnad av förordningen och undvika en sprint till deadline i december.

Vi uppmuntrar företag som för närvarande inte har en FSC-certifiering att kontakta oss för att veta mer om våra lösningar, som kan hjälpa er verksamhet att anpassas till EUDR. På vår hemsida kan ni hitta information på svenska om FSC:s arbete med förordningen

Läs nyheten hos FSC International - Six steps companies can take now to prepare for EUDR