FSC:s principer och kriterier

Samma grundregler gäller i hela världen

Alla skogsbruksstandarder världen över följer FSC:s 10 principer och kriterier, men eftersom en boreal skog inte kan skötas på samma sätt som en regnskog i Amazonas, görs lokala anpassningar. Anpassningen sker som regel i kammarsammansatta arbetsgrupper, på nationell eller regional nivå. Endast de skogsbruksstandarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av FSC International.

Skog
Henrik von Stedingk

FSC-certifierade skogsägare måste följa samtliga principer och kriterier i sin skogsskötsel, och även FSC:s policy för associerade organisationer. I högerspalten hittar du en översättning av FSC:s policy för associerade organisationer och FSC:s principer och kriterier på engelska. Nedan en sammanfattning på svenska av FSC:s tio principer.

 1. Princip 1: Lagefterlevnad

  Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser.

 2. Princip 2: Arbetarrättigheter och arbetsvillkor

  Certifikatsinnehavaren ska bibehålla eller förbättra socialt och ekonomiskt välbefinnande för den som arbetar inom skogsbruket.

 3. Princip 3: Urfolks rättigheter:

  Certifikatsinnehavaren ska identifiera och upprätthålla urfolks lagliga och hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och förvalta landområden, besittningar och tillgångar som påverkas av brukandet

 4. Princip 4: Relationer på samhällsnivå:

  Certifikatsinnehavaren ska bidra till att bibehålla eller förbättra lokalsamhällens sociala och ekonomiska välstånd.

 5. Princip 5: Utbyte av skogen

  Certifikatsinnehavaren ska på ett effektivt sätt förvalta den mångfald av produkter och andra nyttigheter som finns på skogsbruksenheten så att den långsiktiga ekonomiska bärkraften samt miljöfördelarna och de sociala fördelarna upprätthålls eller förbättras.

 6. Princip 6: Miljövärden och miljöpåverkan

  Certifikatsinnehavaren ska upprätthålla, bevara och/eller återställa skogsbruksenhetens ekosystemtjänster och miljövärden och ska undvika, minska eller åtgärda negativ miljöpåverkan.

 7. Princip 7: Planering

  Certifikatsinnehavaren ska planera sitt brukande i överensstämmelse med policys och mål. Skötselplanen är anpassad till verksamhetens skala, intensitet och risk. Skötselplanen ska efterlevas och följas upp och utvärderas kontinuerligt för att bidra till en förbättringsinriktad skötsel. Det ska finnas planerings- och rutindokumentation som är tillräcklig för att vägleda personal, och ge tillräcklig information till berörda intressenter och övriga intressenter samt ge motiv för beslut av brukningsåtgärder.

 8. Princip 8: Uppföljning och utvärdering

  För att en förbättringsinriktad skötsel ska kunna tillämpas ska certifikatsinnehavaren, anpassat till brukandets skala, intensitet och risk, följa upp och utvärdera uppfyllelsen av brukandets mål, skogsbrukets påverkan och skogstillståndet på skogsbruksenheten.

 9. Princip 9: Höga bevarandevärden

  Certifikatsinnehavaren ska bevara och/eller stärka höga bevarandevärden (High Conservation Values, HCV) inom skogsbruksenheten utifrån ett försiktighetsförfarande.

 10. Princip 10: Genomförande av brukningsåtgärder

  De brukningsåtgärder som utförs på skogsbruksenheten av eller på uppdrag av certifikatsinnehavaren ska väljas och genomföras i enlighet med certifikatsinnehavarens ekonomiska, miljömässiga och sociala policys och mål och i överensstämmelse med FSC:s principer och kriterier.

Nedladdningar

FSC:s policy för associerade organisationer

P&C V5-2, engelska
Detta dokument innehåller FSC:s principer och kriterier på engelska.

FSC_STD-01-001 PC_V5-2.pdf
PDF, Storlek: 8.55MB
Policy_association_Sve-Engv_120302.pdf
PDF, Storlek: 327.62KB

Så uppdateras FSC:s principer och kriterier

Den senaste, större uppdateringen av FSC:s principer och kriterier gjordes år 2012. Här hittar du dokumentation som visar hur arbetet gick till och vilka förändringar som då genomfördes.