Viktiga förändringar

2002-nyheter


Standardrevisionen har resulterat i en standard som blivit enklare och tydligare. Kraven på hänsyn har stärkts och gäller i alla skogsbruksfaser.

Syftet med FSC:s standarder är att skapa regler för ett bruk av skogen som kan bidra till att skogens många värden kan upprätthållas, även på längre sikt. Representanterna från FSC tre kammare – ekonomisk kammare, miljökammare och social kammare – är överens om att den nya skogsbruksstandarden innebär viktiga steg mot ett mer ansvarsfullt bruk av skogen.

Enklare och tydligare
En viktig ambition är att standarden ska vara enkel att förstå och därmed också att tillämpa och kontrollera. Exempel på förändringar som kan bidra till detta är att:

 • Språket blivit enklare och tydligare.
 • Företag som redan använder sig av ledningssystem kan använda sig av dem i sitt arbete med skogsbruksstandarden.
 • Rekommendationerna i skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn har införlivats i standarden.
 • Kraven på utbildning och kalibrering av dem som ska arbeta med naturvärdsbedömningar har blivit tydligare. Resultaten ska bli bättre och mer träffsäkra.

Höjda hänsynsnivåer
Kraven på hänsyn till miljöintressen och sociala intressen har stärkts. Här följer några exempel på områden där hänsynsnivåerna stärkts:

 • Kravet på avsättningar för naturvårdsändamål (fem procent) har kompletterats med krav på att ytterligare fem procent ska skötas med anpassade metoder för att bevara och utveckla naturvärden eller sociala värden. Anpassat brukande kan innebära förstärkt hänsyn, någon specifik naturvårdsåtgärd, kontinuitetsskogsbruk eller social hänsyn.
 • Riktlinjerna för samverkan med dem som nyttjar skogen för andra syften än skogsbruk har utvecklats och blivit tydligare. Samverkan ska ge underlag för anpassningar av skogsbruket i områden som är viktiga för friluftsliv, rekreation och annan lokal verksamhet.
 • En särskild samplaneringsprocess har tagits fram som ger renskötare ökad möjlighet att påverka de planerade skogsbruksåtgärderna.
 • Ytterligare regler för att trygga arbetsmiljö och villkor för dem som arbetar i skogen har tillkommit och gäller inte bara för fast anställda utan också för säsongsarbetare och inhyrd arbetskraft.
 • Tydligare krav på hänsyn till hotade arter och lövträd i alla delar av skogsbrukscykeln har införts.
 • Naturvärdesbedömningar ska göras inför vägutbyggnader och grövre gallring.
 • Kraven för att motverka stora, kala avverkningsytor har vidareutvecklats.

Mer information om hur nyheterna i standarden ska tolkas och tillämpas hittar du under fliken vägledningar.