Samplanering och samverkan

I FSC:s standard för skogsbruk i Sverige finns regler som rör urfolks rättigheter. Reglerna finns för att förbättra förutsättningar för samexistens mellan skogsbruket och den samiska renskötseln och bygger på en samplaneringsprocess. På så sätt stärks den samiska renskötselns inflytande och villkor.

Samplaneringsprocessen bygger på FN:s urfolksdeklaration (UNDRIP) och principen om på förhand givet, fritt och upplyst samtycke (FPIC: Free, Prior and Informed Consent).

I FSC-standarden för skogsbruk i Sverige finns reglerna om urfolks rättigheter under Princip 3.

För renskötsel i koncessionssamebyarna gäller samverkan med skogsbruk enligt Princip 4 i FSC:s standard för skogsbruk i Sverige, där koncessionssamebyarna definieras som berörda intressenter.

Ren i Jokkmokk
Lav

Samplanering

FPIC handlar om rätten att delta i beslutsfattande om åtgärder som påverkar samisk renskötsel. Det innefattar rätten att ge, ändra, avstå från eller återkalla samtycke. FPIC omfattar rättigheter och skyldigheter för både renskötare och skogsbrukare. För att samplaneringsprocessen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt förutsätts att båda parter visar respekt och förståelse för varandra.

Samplaneringsprocessen innebär att parterna delar information med varandra. I FSC:s standard för skogsbruk i Sverige finns reglerna kring samplanering i Princip 3. Mer om hur samplaneringen ska gå till i praktiken finns i rekommendationen om samplanering av skötselåtgärder.

Certifikatsinnehavaren ska erbjuda samplanering till respektive sameby där planerade skogsskötselåtgärder ska redovisas på ett öppet och transparent sätt. Samebyn kan ge samtycke eller välja att inte ge samtycke till en föreslagen åtgärd.

Processen ska ske i god anda, och parterna ska göra sitt yttersta för att komma överens.

Följande åtgärder tas upp:

  • Föryngringsavverkning
  • Markberedningsmetod
  • Val av trädslag
  • Användning av främmande trädslag
  • Bränning
  • Gödsling
  • Kontinuitetsskogsbruk i områden ovan naturvårdsgränsen
  • Anläggning av vägar

Vid uppföljande samplaneringstillfälle redovisar certifikatsinnehavaren vilka åtgärder som utförts och om eventuella avvikelser från gjorda överenskommelser skett.

 

Medling och processledning

Om parterna har svårt att komma vidare i samplaneringsprocessen kan de begära hjälp i genomförandet av processen. Detta kan ske om båda parter är överens om att de vill få hjälp. Det kan vara ett viktigt steg att stanna upp och få stöd av en medlare för att kunna genomföra processen. Medlarens roll är att agera processledare och stötta parterna för att komma vidare.

Tvistelösning

Om någon av parterna inte ser processtöd i form av medling som en framkomlig väg trots att oenighet i samplaneringsprocessen kvarstår kan de begära prövning i Tvistelösningskommittén. Kommittén har som uppgift att bedöma om alla steg i samplaneringsprocessen har genomförts i linje med standardens krav. Däremot ska den inte granska resultatet av samplaneringsprocessen.

Här hittar du uppdragsbeskrivningen för tvistelösningskommittén.

Utbildning om samplanering, medling och tvistelösning

Rekommendationen om samplanering, medling och tvistelösning har tagits fram genom diskussioner mellan företrädare för den samiska renskötseln, skogsbruket och FSC Sverige. Arbetsgruppen höll också en gemensam utbildning som går att lyssna på här. Inspelningen är cirka 40 minuter lång och ger en övergripande introduktion.

Informationsmöte om samplanering, medling och tvistelösning inom FSC 2022.

Lärandeprocess

Införandet av samplanering innebär en lärandeprocess för alla parter. Det gäller att hitta goda arbetsformer kring hur standarden ska tillämpas och fungera. Det kommer att vara årliga uppföljnings- och utvärderingsmöten för parterna i processen.

Mer om FPIC

Sameradion har gjort ett reportage om införandet av den nya standarden i relation till den samiska renskötseln, där bland annat Henrik von Stedingk, skogs- och standardansvarig vid FSC Sverige, svarar på frågor och förklarar de nya reglerna.

FSC har tagit fram en internationell guide om FPIC och hur FPIC kan införas i de nationella skogsbruksstandarderna.

Samverkan

Koncessionssamebyarnas renskötsel hamnar i Princip 4: Relationer samhällsnivå i FSC-standard för skogsbruk i Sverige. I den nya standarden finns krav samverkan med de som berörs av skogsbruket. Det innebär att koncessionssambyarna ska information om planerade skogsbruksaktiviteter samt möjlighet att ge sin syn, att certifikatsinnehavaren kan anpassa sitt skogsbruk. För områden av särskild vikt finns möjlighet att begära samråd.

Läs mer i faktabladet om hur samverkan kan genomföras.

Faktablad om samverkan med lokalsamhällen inom FSC-skogsbruk

Faktablad om samverkan med lokalsamhällen inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 318.11KB