Tolkningar och rekommendationer i skogsbruksstandarden

Frågor om standardkrav kan resultera i rekommendationer, tolkningar och ändringar. Dessa publiceras här.

Bilden visar lövskog.

Har du frågor om standarden kan du börja med att kontakta FSC Sveriges kansli. Vi kan resonera om kravet och ge vägledning till befintligt, förklarande material, exempelvis faktablad.

Om det dyker upp frågor som identifierar otydligheter i standarden ska de besvaras på ett mer formellt sätt. Resultatet kan bli en rekommendation, en tolkning eller en ändring av standarden. I högerspalten hittar du en mall som hjälper dig att ställa en formell fråga och en närmare förklaring av vad de olika svarstyperna innebär. Nedan hittar du länkar till de rekommendationer och tolkningar som hittills har gjorts.

Genomförda tolkningar

Ingen tolkning har genomförts.

Lämnade rekommendationer

Rekommendataion drivning genom nyckelbiotop.pdf
PDF, Storlek: 168.97KB
Rekommendation 6.6.2 och naturvärdesträd på större hyggen.pdf
PDF, Storlek: 112.30KB
Rekommendation 6.6.2 renodlade granbestånd.pdf
PDF, Storlek: 145.89KB
Rekommendation 10.3.6 främmande trädslag och lämnade träd.pdf
PDF, Storlek: 114.15KB
Rekommendation undantag i produktionsbestånd av ek och bok 6.6.2.pdf
PDF, Storlek: 129.32KB
Rekommendation angående handlingsplan för indikator 6.5.2.pdf
PDF, Storlek: 177.06KB
Rekommendation 7.2.1 om skötselplan för markinnehav under 20 ha produktiv skogsmark.pdf
PDF, Storlek: 102.00KB