Tolkningar och rekommendationer i skogsbruksstandarden

Frågor om standardkrav kan resultera i rekommendationer, tolkningar och ändringar. Dessa publiceras här.

Bilden visar lövskog.

Har du frågor om standarden kan du börja med att kontakta FSC Sveriges kansli. Vi kan resonera om kravet och ge vägledning till befintligt, förklarande material, exempelvis faktablad.

Om det dyker upp frågor som identifierar otydligheter i standarden ska de besvaras på ett mer formellt sätt. Resultatet kan bli en rekommendation, en tolkning eller en ändring av standarden. I högerspalten hittar du en mall som hjälper dig att ställa en formell fråga och en närmare förklaring av vad de olika svarstyperna innebär. Nedan hittar du länkar till de rekommendationer och tolkningar som hittills har gjorts.

Genomförda tolkningar

6.6.2 Lämnade träd i produktionsbestånd av bok och ek (sv)
PDF, Storlek: 35.73KB
10.5.4 Försök med oprövade metoder och material (sv)
PDF, Storlek: 39.11KB
6.6.2 Production stands of beech and oak (en)
PDF, Storlek: 34.63KB
10.5.4 Untested methods and materials (en)
PDF, Storlek: 38.40KB

Lämnade rekommendationer

Rekommendataion drivning genom nyckelbiotop.pdf
PDF, Storlek: 168.97KB
Rekommendation 6.6.2 och naturvärdesträd på större hyggen.pdf
PDF, Storlek: 112.30KB
Rekommendation 6.6.2 renodlade granbestånd.pdf
PDF, Storlek: 145.89KB
Rekommendation 10.3.6 främmande trädslag och lämnade träd.pdf
PDF, Storlek: 114.15KB
Rekommendation angående handlingsplan för indikator 6.5.2.pdf
PDF, Storlek: 177.06KB
Rekommendation angående skötselplan för markinnehav under 20 ha produktiv skogsmark (indikator 7.2.1).pdf
PDF, Storlek: 118.11KB
Ändringar av standarden avseende IFL beslutade i standardkommittén 210422.pdf
PDF, Storlek: 555.99KB