Hänvisningar i skogsbruksstandarden

Här listas dokument och material som det hänvisas till i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige.

Skog
Henrik von Stedingk

Kartor & andra dokument

FSC-standarden för skogsbruk i Sverige hänvisar till följande dokument och kartor. Se respektive indikator och riktlinjer för information om tillämpning.

Exempel på hur lokalsamhället kan stödjas i samband med vindkraftsetablering (indikator 6.9.2)
Exempel på hur lokalsamhället kan stödjas i samband med vindkraftsetablering kommer att tas fram av FSC Sverige under 2021.

Exempel på karta över en praktisk gräns för Limes Norrlandicus (indikatorer 6.6.1, 6.8.5)

Karta och shape-filer över områden av riksintresse för naturvård (indikator 9.1.1)

Karta och shape-filer över intakta skogslandskap (IFL) i Sverige (indikator 9.1.1)

Karta och shape-filer på naturvårdsgränsen (indikator 9.3.4)

Rapporten ”Gränsen mellan nemorala och boreo-nemorala zonen” av Yvonne Aldetun (indikator 10.2.2

Externa styrdokument

I FSC-standarden för skogsbruk i Sverige hänvisas till en rad externa styrdokument som rör skogsbrukets verksamhet. Som bilaga till standarden finns en lista över de lagar, förordningar och föreskrifter som gällde i december 2018 (bilaga 1). Nedan finns en lista på övriga externa styrdokument som standarden hänvisar till. För ytterligare vägledning hänvisas till inledningen under rubrik ”Externa styrdokument” i FSC-standarden samt respektive indikator.

FSC-dokument och standarder kan laddas ner på FSC Document Centre

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (indikator 6.5.4 – endast större markägare)

Nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metod (1995) (indikator 6.4.1)

Se referens: Norén, M., Hultgren, B., Nitare, J. & Bergengren, I. 1995. Instruktioner för datainsamling vid inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping, Sverige.

Vägledningar för hänsyn till fåglar (indikator 6.4.4)

Skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn

I standarden hänvisas till följande målbilder:

  • Målbilder för sociala värden (Indikator 4.5.1)
  • Målbilder för hänsynskrävande biotoper (Indikatorer 6.4.5, 6.5.4, 6.6.4)
  • Målbilder för kantzoner mot sjöar, vattendrag och våtmarker (Indikatorer 6.6.5, 6.7.1)
  • Målbilder för körning i skogsmark (Indikatorer 6.7.3, 6.7.6)
  • Målbilder för kulturmiljöer i skogsmark (Indikator 10.10.2)

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (2017) avseende gödsling (Indikator 10.6.1)

De föreskrifter och allmänna råd som det hänvisas till i indikator 10.6.1 återfinns i skogsvårdslagen under § 30 Kapitel 7.26 Kvävegödsling. Årtalet 2017 i indikatorn syftar på den version av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen som gällde när beslut togs i FSC Sveriges Standardkommitté.