Så togs standarden fram

Konsultation (© FSC GD)© FSC GD


Arbetet med att revidera FSC-standarden för skogsbruk i Sverige inleddes 2012. Den nya standarden godkändes i januari 2020.

FSC:s ambition är att stegvis och i dialog mellan olika intressenter staka ut vägen mot ett ansvarsfullt skogsbruk. En standardrevision ger möjlighet till viktiga positionsförflyttningar och tydliggöranden. Erfarenheter från arbetet med tidigare standarder tas till vara, liksom omvärldens syn på hur svenskt FSC-skogsbruk fungerar.

FSC:s medlemmar driver processen och den nya standarden är resultat av ett stort, gemensamt arbete, med likställt inflytande för representanterna från FSC:s tre intressentgrupper: (ekonomi, miljö och sociala).

Faser
Standardrevisionen bedrevs i olika faser. Du kan ta del av olika versioner och de synpunkter som lämnats i olika skeden, via undersidorna Första konsultation, Andra konsultation och inskickad standard.

Förändringsområden
Tre förändringsområden stod i fokus för standardrevisionen:

1. Att göra en bättre standard
Ambitionen var att skapa en standard med ett enkelt och tillgängligt språk och med klara och tydliga anvisningar för vad som krävs av certifierare och markägare. På så sätt blir det lättare att förstå kraven och vad som ska kontrolleras. Det handlade också om att göra en mer resultatorienterad och mindre komplex standard.

2. Att anpassa standarden till nya Principer och kriterier (P&C)
Anpassningen innebar att standarden behövde struktureras om, att gamla indikatorer behövde anpassas eller strykas och att nya indikatorer behövde formuleras. Indikatorerna under varje kriterium ska leda till att kriteriet uppfylls. Till stöd finns den internationella standarden, IGI. Här kan du läsa mer om uppdateringshistoriken för P&C.

3. Att hämta in synpunkter från intressenter
Synpunkter togs in i processen genom FSC Sveriges medlemmar, vars förtroendevalda arbetade med standardutvecklingen i FSC Sveriges standardkommitté och olika arbetsgrupper. Andra intressenter erbjöds möjlighet att lämna synpunkter på standarden vid två olika konsultationer.

Mer information om konsultationerna och de dokument som tagits fram hittar du via undermenyerna i vänsterspalten.