Tolkningar och rekommendationer


Om det uppstår behov av att förtydliga innebörden i ett standardkrav kommer de tolkningar och rekommendationer som fastställs att publiceras här.

Du kan själv skicka frågor om standarden till kansliet. Är frågorna av principiell karaktär kan de resultera i att vi tar fram nya faktablad, utarbetar rekommendationer eller ser till så att en formell tolkning görs. Tolkningar ska godkännas av FSC International. Rekommendationer fastställs av standardkommittén.

I högerspalten hittar du en länk till ett dokument som förtydligar FSC Sveriges rutiner för att hantera standardfrågor.

Rekommendationer
Här hittar du länkar till de rekommendationer som tagits fram.
Rekommendation avseende 6.6.2 och naturvärdesträd
Rekommendation om renodlade granbestånd 6.6.2
Rekommendation om drivning genom nyckelbiotoper och andra naturvårdsavsättningar
Rekommendation om 10.3.6 avseende naturhänsyn av främmande trädslag och konflikt med tio träd och kala ytor (6.6.2-3)