Hänvisningar i standarden

Här listas dokument och material som det hänvisas till i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige.


Kartor & andra dokument

FSC-standarden för skogsbruk i Sverige hänvisar till följande dokument och kartor. Se respektive indikator och riktlinjer för information om tillämpning.

Exempel på hur lokalsamhället kan stödjas i samband med vindkraftsetablering (indikator 6.9.2)
Exempel på hur lokalsamhället kan stödjas i samband med vindkraftsetablering kommer att tas fram av FSC Sverige under 2020.

Exempel på karta över en praktisk gräns för Limes Norrlandicus (indikatorer 6.6.1, 6.8.5)
Exempelkarta finns på denna länk.

Karta över områden av riksintresse för naturvård (indikator 9.1.1)
Karta samt shape-filer finns att ladda ner på denna länk.

Karta över intakta skogslandskap (IFL) i Sverige (indikator 9.1.1)
En karta över intakta skogslandskap (IFL) håller på att tas fram av FSC Sverige. Kartan kommer att publiceras innan giltighetsdatum 1 oktober 2020.

Karta på naturvårdsgränsen (indikator 9.3.4)
Karta samt shape-filer finns att ladda ner på denna länk.

Rapporten ”Gränsen mellan nemorala och boreo-nemorala zonen” av Yvonne Aldetun (indikator 10.2.2)
Rapporten finns att ladda ner på denna länk.


Externa styrdokument

I FSC-standarden för skogsbruk i Sverige hänvisas till en rad externa styrdokument som rör skogsbrukets verksamhet. Som bilaga till standarden finns en lista över de lagar, förordningar och föreskrifter som gällde i december 2018 (bilaga 1). Nedan finns en lista på övriga externa styrdokument som standarden hänvisar till. För ytterligare vägledning hänvisas till inledningen under rubrik ”Externa styrdokument” i FSC-standarden samt respektive indikator.

FSC-dokument och standarder kan laddas ner på FSC Document Centre

Åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper (indikator 6.5.4 – endast större markägare)

Nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metod (1995) (indikator 6.4.1)

Se referens: Norén, M., Hultgren, B., Nitare, J. & Bergengren, I. 1995. Instruktioner för datainsamling vid inventering av nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen, Jönköping, Sverige.

Vägledningar för hänsyn till fåglar (indikator 6.4.4)

Skogssektorns målbilder för god miljöhänsyn

I standarden hänvisas till följande målbilder:

  • Målbilder för sociala värden (Indikator 4.5.1)
  • Målbilder för hänsynskrävande biotoper (Indikatorer 6.4.5, 6.5.4, 6.6.4)
  • Målbilder för kantzoner mot sjöar, vattendrag och våtmarker (Indikatorer 6.6.5, 6.7.1)
  • Målbilder för körning i skogsmark (Indikatorer 6.7.3, 6.7.6)
  • Målbilder för kulturmiljöer i skogsmark (Indikator 10.10.2)

Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen (2017) avseende gödsling (Indikator 10.6.1)

De föreskrifter och allmänna råd som det hänvisas till i indikator 10.6.1 återfinns i skogsvårdslagen under § 30 Kapitel 7.26 Kvävegödsling. Årtalet 2017 i indikatorn syftar på den version av Skogsstyrelsens föreskrifter och allmänna råd till skogsvårdslagen som gällde när beslut togs i FSC Sveriges Standardkommitté.