Frågor och svar


Här hittar du svar på frågor vi tror kan vara aktuella i samband med standardövergången.

Svaret på varje fråga fälls ut om du klickar på frågan. Hittar du inte svar på din egen fråga kan du mejla den till FSC Sveriges kansli: kontakt at se.fsc point org. Vi kommer försöka besvara frågorna så fort det går. Kräver frågan en mer genomgripande diskussion kan svaret dröja.


Varför lanseras en ny standard?

Kunskap och metoder för att bidra till ett mer ansvarsfullt skogsbruk utvecklas i takt med ny forskning och vunna erfarenheter. FSC-standarden för skogsbruk i Sverige ska spegla tillståndet i Sveriges skogar men också de erfarenheter och förväntningar som finns bland intressenter och världen i övrigt.

Standarden ska även följa FSC:s internationella regler och policys. Grunden i de nationella skogsbruksstandarderna världen över kommer från FSC:s principer och kriterier för ett ansvarsfullt skogsbruk. Relevanta krav i standarden som antogs 2010 finns kvar. 

Läs mer om FSC:s principer och kriterier.

När publiceras standarden och när börjar den gälla?

FSC-standarden för skogsbruk i Sverige publiceras den 30 juni 2020. Standarden träder ikraft den 1 oktober 2020. Under en 12 månaders infasningsperiod gäller både 2020-års standard och 2010-års standard parallellt. Det innebär att certifikatinnehavaren kan välja vilken standard som de ska revideras emot. Men senast den 1 oktober 2021 ska alla certifikatsinnehavare ha reviderats mot den nya standarden.

Var kan jag hitta standarden?

Standarden (både engelsk och svensk version) finns publicerad på FSC Sveriges hemsida. På hemsidan finns även länkar till de externa dokument och kartor som standarden hänvisar till. Läs mer under Skogsbruksstandard 2020.

Den engelska versionen finns även publicerad på FSC Internationals hemsida tillsammans med andra standarder och regeldokument inom FSC. Läs mer under document centre.

Hur är standarden uppdelad?

Standarden består av olika delar.
Inledning
I inledningen anges ramarna för standarden och villkor för certifieringen.
Kraven är strukturerade med utgångspunkt från FSC:s principer och kriterier.
De är lika för FSC-standarder över hela världen.
Indikatorer och riktlinjer berättar vad som ska göras
Det är indikatorerna som ska följas för att leva upp till FSC:s krav. Riktlinjerna är en utveckling av indikatorerna och även de ska följas.
Vägledningar och ordlista ger stöd
Utöver indikatorerna och riktlinjerna finns vägledningar. Dessa är rekommendationer och en hjälp att förstå och nå kraven i standarden.
Begreppen som används i standarden definieras i en ordlista. I flera fall kan definitioner innehålla viktig information om hur krav ska uppfyllas. Definierade begrepp är kursiverade i standarden.

Hur har standardrevisionen gått till?

Arbetet med att revidera FSC-standarden för skogsbruk i Sverige inleddes 2012. Revisionen har genomförts av FSC Sveriges kansli och medlemmar. I processen har inflytandet mellan olika intressentgrupper; ekonomiska kammaren, miljökammaren och sociala kammaren varit likställt. Standarden har också varit ute på två konsultationer där även andra intressenter bjudits in att lämna synpunkter. Alla som velat har fått tycka till. Läs mer om standardrevisionen.

Hur går det till om man har synpunkter på, eller frågor om standarden?

Efter publicering och under det år den nya standarden ska fasas in är det sannolikt att det kommer dyka upp flera frågor om standardkraven. FSC Sverige kommer under denna period att bistå med vägledande material och information för att hjälpa intressenter att förstå kraven. När standarden har prövats i fält kommer det visa sig om kraven behöver justeras, eller om eventuella tolkningar behöver utarbetas. Har du frågor eller synpunkter kan du kontakta FSC Sverige: kontakt at se.fsc point org

Vad gäller för markägare med mindre än 1 000 ha produktiv skogsmark?

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige gäller för alla markägare, oavsett storlek på markinnehav. I och med att den nya standarden träder i kraft kommer därmed standarden för markägare med mindre än 1 000 ha produktiv skogsmark (FSC-STD-SWE-02-04-2010 V2-1 SLIMF) att fasas ut.

Ansvaret för efterlevnaden av kraven i standarden ligger hos certifikatsinnehavaren. Markägare som är anslutna till gruppcertifikat kan vända sig till sin grupp för att få veta mer om hur kraven i standarden ska tillämpas.

Vilka åtgärder som krävs för att uppfylla den nya standarden kan variera mellan markägare, beroende på brukandets skala och intensitet, och risken för negativa effekter kopplade till brukandet. Därför har begreppet skala, intensitet och risk införlivats i standarden. Detta kan exempelvis innebära lättnader i de administrativa kraven för skogsbrukare med mindre markinnehav. Mer vägledning om hur skala, intensitet och risk tillämpas i standarden kommer att utvecklas av FSC Sverige. Läs mer

Vad gäller vid revision av den nya standarden?

Standarden böjar gälla den 1 oktober 2020. Under en 12 månaders infasningsperiod gäller både 2020-års standard och 2010-års standard parallellt. Det innebär att certifikatinnehavaren kan välja vilken standard som de ska revideras emot. Men senast den 1 oktober 2021 ska alla certifikatsinnehavare ha reviderats mot den nya standarden.

Om certifikatsinnehavaren inte följer kraven får de en avvikelse. Tiden för att stänga en avvikelse som gäller nya krav i standarden kan förlängas. Normalt ska en mindre avvikelse vara stängd inom ett år. Nu kan tiden förlängas med ytterligare ett år. För större avvikelser gäller att den normala tiden, tre månader, kan förlängas till sex månader.

När ska de nya kraven kontrolleras?

Certifikatsinnehavaren ska alltid följa alla krav i en standard, förutom under infasningsperioden då båda standarderna är giltiga. Inom FSC är en certifieringscykel fem år. Det betyder att hela standarden kontrolleras år ett. Därefter kontrolleras delar av standarden varje år, så att alla krav har kontrollerats ytterligare en gång under de kommande fyra åren. Utöver detta ska vissa delar av standarden ska kontrolleras årligen. Samma regler gäller när en ny standard lanseras. Om certifikatsinnehavaren är mitt inne i en certifieringscykel, det vill säga år två till fem, när 2020-års standard börjar gälla, ska revisionerna planeras så att certifikatsinnehavaren hinner revideras mot alla krav i den nya standarden under påbörjad certifieringscykel. Om det visat sig vara omöjligt, exempelvis om det bara är ett eller två kvar på certifieringscykeln, ska certifieraren, utifrån en riskbedömning, välja ut de krav som ska kontrolleras inom gällande certifieringscykel. Hanteringen ska beskrivas i den publika certifieringsrapporten.

När anses man vara certifierad enligt den nya standarden?

I och med att den nya standarden börjat gälla anses certifikatsinnehavaren vara certifierad mot den nya standarden. Certifikatet uppdateras efter den första genomförda revisionen.