Frågor och svar


Här hittar du svar på frågor vi tror kan vara aktuella i samband med standardövergången.

Svaret på varje fråga fälls ut om du klickar på frågan. Hittar du inte svar på din egen fråga kan du mejla den till FSC Sveriges kansli: kontakt at se.fsc point org. Vi kommer försöka besvara frågorna så fort det går. Kräver frågan en mer genomgripande diskussion kan svaret dröja.


Varför lanseras en ny standard?

Kunskap och metoder för att bidra till ett mer ansvarsfullt skogsbruk utvecklas ständigt i takt med ny forskning och vunna erfarenheter. FSC-standarden för skogsbruk i Sverige ska spegla tillståndet i Sveriges skogar men också de erfarenheter och förväntningar som finns bland intressenter och världen i övrigt.

Standarden ska även följa de internationella regler och policys som FSC har antagit. FSC lanserade nya globala principer och kriterier för ett ansvarsfullt skogsbruk under 2012. Den nya standarden bygger på dessa nya principer och kriterier. Relevanta krav i standarden som antogs 2010 finns med i den nya standarden. Läs mer om FSC:s principer och kriterier.

När publiceras standarden och när börjar den gälla?

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige publiceras den 2 juni 2020. Standarden träder ikraft den 1 september 2020. Då ska alla certifikatsinnehavare följa kraven i den nya standarden. Alla certifikatsinnehavare ska ha reviderats mot den nya standarden senast den 1 oktober 2021. Observera att pågående utbrott av Covid-19 kan komma att påverka både publicerings- och ikraftträdandedatum. Datumen som redovisas här beslutades av FSC Sveriges styrelse i mars och innebär att datum för publicering och giltighet flyttades fram två månader.

Var kan jag hitta standarden?

Standarden (både engelsk och svensk version) kommer att publiceras på FSC Sveriges webbplats. På FSC Sveriges hemsida kommer du även hitta länkar till de externa dokument standarden hänvisar till. Fram till det officiella publiceringsdatumet den 2 juni kommer den standardversion som godkänts att finnas tillgänglig på FSC Sveriges webbplats med en utkast-stämpel. Läs mer under Skogsbruksstandard 2020.

Hur är standarden uppdelad?

Standarden består av olika delar.
Inledning
I inledningen anges ramarna för standarden och villkor för certifieringen.
Kraven är strukturerade med utgångspunkt från FSC:s principer och kriterier.
De är lika för FSC-standarder över hela världen.
Indikatorer och riktlinjer berättar vad som ska göras
Det är indikatorerna som ska följas för att leva upp till FSC:s krav. Riktlinjerna är en utveckling av indikatorerna och även de ska följas.
Vägledningar och ordlista ger stöd
Utöver indikatorerna och riktlinjerna finns vägledningar. Dessa är rekommendationer och en hjälp att förstå och nå kraven i standarden.
Begreppen som används i standarden definieras i en ordlista. I flera fall kan definitioner innehålla viktig information om hur krav ska uppfyllas. Definierade begrepp är kursiverade i standarden.

Hur har standardrevisionen gått till?

Arbetet med att revidera FSC-standarden för skogsbruk i Sverige inleddes 2012. Revisionen har drivits av FSC Sveriges medlemmar. Den har innefattat flera faser. I processen har inflytandet mellan olika intressentgrupper; ekonomiska kammaren, miljökammaren och sociala kammaren varit likställt. Standarden har också varit ute på två konsultationer där även andra intressenter bjudits in att lämna synpunkter. Alla som velat har fått tycka till. Läs mer om standardrevisionen.

Hur går det till om man har synpunkter på, eller frågor om standarden?

Efter publicering och under det år den nya standarden ska fasas in är det sannolikt att det kommer dyka upp flera frågor om standardkraven. FSC Sverige kommer under denna period att bistå med vägledande material och information för att hjälpa intressenter att förstå kraven. När standarden har prövats i fält kommer det visa sig om kraven behöver justeras, eller om eventuella tolkningar behöver utarbetas.Har du frågor eller synpunkter kan du mejla till FSC Sverige: kontakt at se.fsc point org

Vad gäller för markägare med mindre än 1 000 ha produktiv skogsmark?

Den nya FSC-standarden för skogsbruk i Sverige gäller för alla markägare, oavsett storlek på markinnehav. I och med att den nya standarden träder i kraft kommer därmed standarden för markägare med mindre än 1 000 ha produktiv skogsmark (FSC-STD-SWE-02-04-2010 V2-1 SLIMF) att fasas ut.

Ansvaret för efterlevnaden av kraven i standarden ligger hos certifikatsinnehavaren. Markägare som är anslutna till gruppcertifikat kan vända sig till sin grupp för att få veta mer om hur kraven i standarden ska tillämpas.

Vilka åtgärder som krävs för att uppfylla den nya standarden kan variera mellan markägare, beroende på brukandets skala och intensitet, och risken för negativa effekter kopplade till brukandet. Därför har begreppet skala, intensitet och risk införlivats i standarden. Detta kan exempelvis innebära lättnader i de administrativa kraven för skogsbrukare med mindre markinnehav. Mer vägledning om hur skala, intensitet och risk tillämpas i standarden kommer att utvecklas av FSC Sverige. Läs mer

Vad gäller vid revision av den nya standarden?

Standarden böjar gälla den 1 september 2020 och från detta datum kommer alla revisioner att baseras på den nya standarden. Om certifikatsinnehavaren inte följer kraven kommer de att få en avvikelse. Tiden för att släcka en avvikelse som gäller nya krav i standarden kan förlängas. Normalt ska en mindre avvikelse vara släckt inom ett år. Nu kan tiden förlängas med ytterligare ett år. För större avvikelser gäller att den normala tiden, tre månader, kan förlängas till sex månader.

Vissa omfattande krav kan ta flera år att genomföra. Om certifikatshavaren har en rimlig plan för att nå upp till kraven kan detta vara tillräckligt för att släcka en avvikelse, givet att planen följs.

Vilka indikatorer och kriterier kommer att kontrolleras vid varje revision? Hur skiljer det sig från den gamla standarden?

Inom FSC är en certifieringscykel fem år. Det betyder att hela standarden kontrolleras år ett. Därefter kontrolleras delar av standarden varje år, så att alla krav har kontrollerats ytterligare en gång under de kommande fyra åren. Utöver detta finns krav på att vissa delar av standarden ska kontrolleras årligen. Om certifikatsinnehavaren är mitt inne i en certifieringscykel, det vill säga år två till fem, kommer certifieraren att välja ut och sedan meddela certifikatsinnehavaren vilka krav i den nya standarden som kommer att prioriteras och kontrolleras årligen.

När anses man vara certifierad enligt den nya standarden?

I och med att den nya standarden börjat gälla anses certifikatsinnehavaren vara certifierad mot den nya standarden. Certifikatet uppdateras efter den första genomförda revisionen.