Vår organisation

FSC:s globala organisationInternationella FSC beslutar om stadgar, standarder och policys.

FSC Sverige är en fristående medlemsorganisation i Internationella FSC:s nätverk.


Demokrati och jämställdhet är grundprincipen

FSC ACInternationella FSC – är den internationella medlemsorganisation som bildades i Toronto, Kanada 1993. Besluten i Internationella FSC fattas av generalförsamling och styrelse. Internationella FSC:s kansli och kanslichef i Bonn bereder och verkställer besluten.

FSC Sverige och andra regionala och nationella nätverkspartners är som regel fristående organisationer, men ska arbeta på ett sätt som ligger i linje med Internationella FSC:s grundläggande mål, regler och värden. Samarbetet regleras genom särskilda avtal.
De som deltar i FSC:s arbete, nationellt eller internationellt, ska ha likställda rättigheter och möjligheter att påverka.