Hjälp till att bevara en hotspot för biologisk mångfald tillsammans med urfolket på Borneo

Fokus: Bíologisk mångfald och Kolbindning och lagring

- Ett gemensamt initiativ som bygger på samarbete mellan samhällen och organisationer ska återställa över 7 000 hektar skadad skogsmark i östra Kalimantan.

Biologisk mångfald i Indonesien
FSC Indonesia
Verifierade ekosystemtjänster
Biologisk mångfald Bevarande av artdiversitet
Kolbindning Återskapande av kollager

Östra Kalimantan: Skogsbruk och lokal förvaltning för återställande av biologisk mångfald

Det här projektet har utvecklats på Borneo, en av de platser på jorden där den biologiska mångfalden är som störst. Det skyddar livsmiljöerna för 18 utrotningshotade arter - varav 12 är unika för ön - samtidigt som timmer anskaffas på ett hållbart sätt. Ratah Timber, den skogsförvaltare som leder arbetet, har åtagit sig att fortsätta utveckla projektet i nära samarbete med urfolket Dayak, som innehar de traditionella markrättigheterna i regionen.

Huvudsakliga resultat av detta projekt:

  1. Ökad förekomst av flera arter av fåglar och däggdjur
  2. 7 000 hektar förstörd skog har återställts
  3. 84 517 hektar intakta skogar bevarade

Ett gemensamt initiativ baserat på samarbete mellan lokalsamhällen och organisationer ska återställa över 7 000 hektar skadad skogsmark inom ett sammanhängande skogskomplex på över 600 000 hektar i landskapet Mahakam Ulu i provinsen östra Kalimantan. Området har cirka 70 000 invånare, främst urfolket Dayak som har traditionella markrättigheter i hela landskapet.

Dessa skogar är naturliga tropiska låglandsskogar och förvaltas av en koncessionsinnehavare som heter PT Ratah Timber. De täcker totalt 93 425 hektar baserat på en andra licens som beviljats av det indonesiska skogsministeriet.

Bevarande av biologisk mångfald

Genom att Ratah Timber lägger stor vikt vid val av avverkningsmetod, skyddas den biologiska mångfalden, inklusive sällsynta och hotade landlevande däggdjur och fågelarter. 

Detta inkluderar 75 djurarter, varav 18 är listade som utrotningshotade (sårbara, utrotningshotade och akut utrotningshotade). Bland dessa är 12 arter endemiska för ön Borneo.

Borneo-initiativet  

lnproba, producent och importör av orientaliska produkter, har åtagit sig att under en treårsperiod återställa skog i Indonesien. Familjeföretaget är den första parten som går in i samarbetet mellan FSC Nederländerna och Borneo-initiativet för att öka skogsrestaureringen, återplantering och bevarande av biologisk mångfald i Indonesien. De gör det genom att sammanföra skogsförvaltare med företag och organisationer med uppdrag att bidra till skogsprojekt i Indonesien.

Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.