Återställande av jordbruksmarker i Cévennes

Fokus: Biologisk mångfald, Kolbindning och lagring samt vatten

- Skogen i Suquarel ligger i hjärtat av nationalparken Cevennerna, vid floden Torns källa, och består av en mosaik av skogar, varav en del är gamla skogar (bokskog eller flodskog) och andra är resultatet av planteringar som gjordes på 1970-talet på övergiven jordbruksmark.

Vattendrag i Suquarel
J. Housset
Verifierade ekosystemtjänster
Biologisk mångfald Upprätthållande av ett fungerande bevarandenätverk
Kolbindning Bevarande av kollager 
Vatten Upprätthållande av avrinnignsområdens förmåga att rena och reglera vattenflöden
Svart hackspett som tittar ut ur sitt bo
Y. Muller

Denna familjeegendom har ett mycket högt ekologiskt värde och ägarna vill bevara den biologiska mångfalden och förbättra skogens potential för en mängd olika djur- och växtarter.

ALCINA forêts, den skogsförvaltare som leder detta projekt, kan se tydliga effekter av deras arbete med att återställa gamla jordbruksmarker till skogar för den biologiska mångfalden och vattendragen i regionen. Härliga arter som den svarta hackspetten frodas, och livet längs floden blomstrar!

De viktigaste resultaten av detta projekt:

  1. 255 ton koldioxid kommer att lagras varje år under de kommande 30 åren
  2. Skyddade livsmiljöer för utrotningshotade arter som den korttåiga örnen eller den vitkloiga kräftan
  3. Skydd av vattenkvaliteten i närliggande floder

 

Detaljer

Bevarande av biologisk mångfald

43 hektar (12 %) av skogen i Suquarel används nu för att bevara den biologiska mångfalden. Korridorer med lövträd bevaras i hela skogen (särskilt i strandzoner).

Underhållet av ett nätverk av gamla trädhabitat säkerställer kontinuiteten i intressanta livsmiljöer för många arter som svart hackspett, Alpbock och den korttåiga gamen.

Kolbindning och lagring

De skogsvårdsval som ägarna har gjort gör det möjligt att fortsätta träproduktionen utan kalavverkning och genom att permanent bibehålla ett skogstäcke. Detta maximerar kolinlagringen i både marken och träden och ökar beståndens motståndskraft i samband med globala förändringar.

Det nuvarande kollagret uppgår till över 56 000 ton kol, och ytterligare 255 ton kol kommer att lagras varje år under de kommande 30 åren. 


Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.