Arbetsområden

FSC arbetar som internationell organisation med sex olika programområden:
Skog, Spårbarhet, Sociala frågor, Uppföljning och utvärdering, Kvalitetssäkring och Ekosystemtjänster. Syftet är att kontinuerligt utveckla FSC-systemet. Här kan du läsa kort om de olika arbetsområdena. Länkarna går till mer information på engelska. 

Alla FSC:s medlemmar har möjligheter att påverka utvecklingsarbetet. Som regel bildas arbetsgrupper kring aktuella frågor. De förslag som tas fram skickas ut för konsultation minst en och oftast flera gånger. Aktuella konsultationer annonseras på internationella FSC:s hemsida.


Skogsfrågor

Skogsfrågor (© FSC A.C/J.C Reyes)© FSC A.C/J.C ReyesSkogsfrågor

Arbete med att utveckla, revidera och underhålla FSC:s riktlinjer och regler för skogsbruk.
Några exempel på arbetsområden:

 • Granska och godkänna nationella skogsbruksstandarder
 • Utveckla råd för hur områden med höga bevarandevärden ska identifieras och hanteras i FSC-systemet
 • Utveckla bekämpningsstrategier
 • Ge råd och stöd till upphandlare som vill handla upp FSC-certifierade produkter

Läs mer

Spårbarhet

Spårbarhet (© FSC A.C)© FSC A.CSpårbarhet

Att utveckla, revidera och underhålla FSC:s riktlinjer och regler för verksamheter som förädlar eller handlar med virke och andra skogsprodukter från FSC-certifierade skogar. Exempel på arbetsområden:

 • Utveckla standarderna för spårbarhetscertifiering
 • Utveckla FSC:s standard för kontrollerat virke (Controlled Wood)
 • Utveckla krav för hantering av återvunnet material i FSC-systemet

Läs mer

Sociala frågor

Sociala frågor (© FSC A.C)© FSC A.CSociala frågor

Att i samverkan med ideella organisationer, länder och partners i FSC:s nätverk utveckla den sociala dimensionen i FSC. Exempel på arbetsområden:

 • Ge råd och stöd till mindre producenter eller kooperativ för att underlätta FSC-certifiering
 • Ge råd och stöd till nationella kontor och certifierare i frågor som rör urfolk eller lokalsamhälle
 • Stödja forskning och samarbeten som bidrar till att förbättra levnads- och arbetsförhållanden för skogsarbetare.

Läs mer


Uppföljning

Uppföljning och utvärdering (© FSC A.C)© FSC A.CUppföljning och utvärdering

Att fortlöpande följa upp och utvärdera effekterna av FSC-systemet. Exempel på arbetsområden:

 • Göra interna utvärderingar med hjälp av data från exempelvis årliga revisionerna av FSC-certifierade organisationer
 • Beställa eller sammanställa data från utvärderingar som görs av externa parter.

Läs mer

Kvalitetssäkring

Kvalitetssäkring (© FSC A.C)© FSC A.CKvalitetssäkring

Att utveckla metoderna för att säkerställa FSC-systemets integritet och tillförlitlighet. Exempel på arbetsområden:

 • Utveckla en webbaserad plattform för registrering av produktflöden inom FSC-systemet
 • Undersöka möjligheterna att utnyttja aktuella forskningsresultat från trä- och fiberområdet i kontrollsyfte

Läs mer

Ekosystemtjänster

Ekosystemtjänster (© FSC A.C)© FSC A.CEkosystemtjänster

Att stärka FSC-systemets funktion och roll när det gäller väsentliga ekosystemtjänster. Exempel på arbetsområden:

 • Tydliggöra kopplingar mellan ansvarsfullt skogsbruk och åtgärder som kan dämpa klimatförändringarna
 • Utveckla system för att certifiera skyddad skogsmark
 • Utveckla system för att stärka värdet av ekosystemtjänster i FSC-certifierad skog

Läs mer