Certifiering

Ett sätt att ta ansvar 

FSC:s systemEn FSC-certifiering ger tillgång till produkter från skogsbruk som skapar ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Genom att certifiera dig kan du som skogsägare visa att du sköter din skog på ett ansvarsfullt sätt.

Som certifierad tillverkare och leverantör ser du till att produkten som producerats på ett ansvarsfullt sätt når marknaden. Du kan också få tillgång till nya marknader.


Samma grundregler gäller i hela världen

Skogsbrukscertifiering
Skogscertifiering enligt FSC:s globala Principer och kriterier är grunden i FSC:s frivilliga certifieringssystem. Det finns regionala och nationella skogsbruksstandarder. De utgår från de globala reglerna, men är anpassade till de skilda förhållanden som råder i olika länder eller regioner. Anpassningen sker som regel i kammarsammansatta arbetsgrupper, på nationell eller regional nivå. Endast de standarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av Internationella FSC.

Spårbarhetscertifiering
Råvaran från FSC-certifierat skogsbruk måste vara spårbar i tillverkningskedjan för att en färdig produkt ska kunna bära FSC:s märke. Varje led i kedjan fram till färdig produkt måste därför certifiera sig enligt FSC internationella spårbarhetsstandard – Chain of Custody. Standarden innehåller bland annat krav på att FSC-certifierat material hålls åtskilt från ocertifierat material, eller att materialet hanteras på andra, godkända sätt.

© Forest Stewardship Council® · FSC® F000229