Vad är ansvarsfullt skogsbruk?

Ett sätt att ta ansvar 

FSC gör skillnadSkogsbrukscertifiering enligt FSC innebär att skogsmarken sköts enligt FSC:s Principer och kriterier, som de kommer till uttryck i FSC:s Svenska skogsbruksstandard.

Den skogsägare som vill bli FSC-certifierad ska anpassa skogsbruket till reglerna i FSC:s skogsbruksstandard och kontakta en FSC-godkänd certifierare för kontroll och godkännande.

Ditt ansvarsfulla bidrag
Ett FSC-certifierat skogsbruk ska långsiktigt ge ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Biologisk mångfald, ekologiskt värdefulla miljöer och kulturminnen skyddas. Anställda erbjuds avtalsenliga och säkra arbetsvillkor. Samer och allmänhet ges möjlighet till insyn och påverkan. Särskild hänsyn tas vid skogsbruksåtgärder som berör samiska kulturplatser, renbetesområden eller viktiga rekreationsområden.

För att certifiera din skog behöver du ha en skogsbruksplan och tydliga rutiner för hur du bedriver ditt skogsbruk. Bland annat rutiner som visar hur du förbereder, genomför och följer upp resultaten av olika skogsskötselåtgärder.

Inför en nycertifiering gör certifieraren ofta en förhandsbedömning. Det kan ge dig som markägare vägledning om saker du behöver förbättra för att klara den slutgiltiga certifieringskontrollen.

Vid själva certifieringen undersökts hur skogsbruket bedrivs, både i fält och på papperet. Ett expertteam bedömer sociala, ekonomiska och miljömässiga förhållanden.

Om allt är i sin ordning när huvudcertifieringen genomförts får du ett skogsbrukscertifikat och tillgång till FSC:s varumärke. Certifieraren ser också till så att uppgifterna om certifieringen läggs ut i FSC:s internationella databas.

Som certifierad skogsägare kontrolleras du årligen. Varje uppföljning resulterar i en offentlig tillgänglig rapport. Brister registreras och ska åtgärdas inom överenskommen tid.

Certifikatet kan dras in om bristerna inte åtgärdas eller är många, allvarliga och återkommande.