Restaurering av vattendrag i Sydafrikas skogar

Fokus: vattenförsörjning

- De sydafrikanska skogarna består av både naturskogar och savannskogar och kan därför vara en potentiell lösning på den vattenbrist som landet lider av. Det här projektet återställer vattendragen i floderna Matatiele och Breede.

Svamp som växer i skogen
FSC / Manushka Moodley
Verifierade ekosystemtjänster
Vatten Återskapande av avrinningsområdens förmåga att rena och reglera vattenflöden
Vattendrag i Sydafrika
FSC / Manushka Moodley

CMO logistics, den skogsförvaltare som leder arbetet, har åtagit sig att bekämpa de invasiva arter som torrlägger vattendragen och skadar den biologiska mångfalden i regionen. I projektet ingår skogar i tre regioner i Sydafrika och skyddar två viktiga vattenflöden för landet, Matatiele och Breede.

De viktigaste resultaten av detta projekt:

  1. 120 procent ökad vattenvolym inom ett år efter åtgärden
  2. 30 hektar redan rensade från invasiva arter
  3. Ökad tillgång till vatten för samhällen och jordbrukare

Två av skogarna ligger i Östra Kapprovinsen och är en gemenskapsägd mark. Skogarna har skyddade områden med inhemska trädslag bland annat vit stinkved och olika sorter av gulved. Området är omgivet av gräsmark som är angripet av främmande invasiva träd.

Det tredje skogsområdet ligger i Västra Kapprovinsen och är privatägd. Skogen ligger intill floden Breede och där finns naturliga strandskogar med trädarter som Podocarpus elongatus (ett barrträd) och vilda oliv- och mandelträd. De inhemska trädarterna hotas av förekomsten och utbredningen av invasiva främmande trädarter.

Kontroll av invasiva arter

Främmande och invasiva arter förändrar ekosystemen genom att förändra artsammansättningen, ekosystemens struktur och funktion, samt genom att fragmentera naturområden, driva på nedbrytningen och negativt påverka den biologiska mångfalden.

Bekämpning av främmande och invasiva arter är dyrt, men kontrollåtgärderna som projektet använder är kostnadseffektiva jämfört med att hitta alternativa vattenförsörjningssystem.

Återställande av vattendrag

2020 rensades 30 hektar från främmande invasiva träd och 156 750 kubikmeter vatten verifierades som vunnen volym i avrinningsområdena.

2021 rensades 66 hektar från främmande invasiva träd och 344 850 kubikmeter vatten verifierades som vunnen volym i avrinningsområdena.

Om de åtgärder som projektet lett till inte hade vidtagits beräknas förlusten ha uppgått till mellan 2 600 miljoner och 3 200 miljoner kubikmeter per år, vilket är cirka 50 % högre än de uppskattade nuvarande minskningarna.

 

Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.