FSC:s principer och kriterier

Samma grundregler gäller i hela världen

Alla skogsbruksstandarder världen över följer FSC:s 10 principer och kriterier, men eftersom en boreal skog inte kan skötas på samma sätt som en regnskog i Amazonas, görs lokala anpassningar. Anpassningen sker som regel i kammarsammansatta arbetsgrupper, på nationell eller regional nivå. Endast de skogsbruksstandarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av FSC International.


FSC-certifierade skogsägare måste följa samtliga principer och kriterier i sin skogsskötsel, och även FSC:s policy för associerade organisationer. I högerspalten hittar du en översättning av FSC:s policy för associerade organisationer och FSC:s principer och kriterier på engelska. Nedan en sammanfattning på svenska av FSC:s tio principer.

Princip 1: Lagefterlevnad
Certifikatsinnehavaren ska följa alla tillämpliga lagar, förordningar och nationellt ratificerade internationella avtal, konventioner och överenskommelser.

Princip 2: Arbetarrättigheter och arbetsvillkor
Certifikatsinnehavaren ska bibehålla eller förbättra socialt och ekonomiskt välbefinnande för den som arbetar inom skogsbruket.

Princip 3: Urfolks rättigheter:
Certifikatsinnehavaren ska identifiera och upprätthålla urfolks lagliga och hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och förvalta landområden, besittningar och tillgångar som påverkas av brukandet

Princip 4: Relationer på samhällsnivå:
Certifikatsinnehavaren ska bidra till att bibehålla eller förbättra lokalsamhällens sociala och ekonomiska välstånd.

Princip 5: Utbyte av skogen
Certifikatsinnehavaren ska på ett effektivt sätt förvalta den mångfald av produkter och andra nyttigheter som finns på
skogsbruksenheten så att den långsiktiga ekonomiska bärkraften samt miljöfördelarna och de sociala fördelarna upprätthålls eller förbättras.

Princip 6: Miljövärden och miljöpåverkan
Certifikatsinnehavaren ska upprätthålla, bevara och/eller återställa skogsbruksenhetens ekosystemtjänster och miljövärden och ska undvika, minska eller åtgärda negativ miljöpåverkan.

Princip 7: Planering
Certifikatsinnehavaren ska planera sitt brukande i överensstämmelse med policys och mål. Skötselplanen är
anpassad till verksamhetens skala, intensitet och risk. Skötselplanen ska efterlevas och följas upp och utvärderas
kontinuerligt för att bidra till en förbättringsinriktad skötsel. Det ska finnas planerings- och rutindokumentation som är tillräcklig för att vägleda personal, och ge tillräcklig information till berörda intressenter och övriga intressenter samt ge motiv för beslut av brukningsåtgärder.

Princip 8: Uppföljning och utvärdering
För att en förbättringsinriktad skötsel ska kunna tillämpas ska certifikatsinnehavaren, anpassat till brukandets skala, intensitet och risk, följa upp och utvärdera uppfyllelsen av brukandets mål,
skogsbrukets påverkan och skogstillståndet på skogsbruksenheten.

Princip 9: Höga bevarandevärden
Certifikatsinnehavaren ska bevara och/eller stärka höga bevarandevärden (High Conservation Values, HCV) inom skogsbruksenheten utifrån ett försiktighetsförfarande.

Princip 10: Genomförande av brukningsåtgärder
De brukningsåtgärder som utförs på skogsbruksenheten av eller på uppdrag av certifikatsinnehavaren ska väljas och genomföras i enlighet med certifikatsinnehavarens ekonomiska, miljömässiga och sociala policys och mål och i överensstämmelse med FSC:s principer och kriterier.