FSC:s principer och kriterier

Samma grundregler gäller i hela världen

Alla skogsbruksstandarder världen över följer FSC:s 10 principer och kriterier, men eftersom en boreal skog inte kan skötas på samma sätt som en regnskog i Amazonas, görs lokala anpassningar. Anpassningen sker som regel i kammarsammansatta arbetsgrupper, på nationell eller regional nivå. Endast de skogsbruksstandarder som uppfyller alla krav i FSC:s globala principer och kriterier kan godkännas av FSC International.


FSC-certifierade skogsägare måste följa samtliga principer och kriterier i sin skogsskötsel. Nedan en svensk sammanfattning av de tio principer som gäller för närvarande. 

Princip 1 – Efterlevnad av lagstiftning och FSC:s principer:
Alla tillämpliga nationella lagar och de internationella avtal och överenskommelser som landet har undertecknat, samt alla FSC:s principer och kriterier, ska följas.

Princip 2 – Rättigheter och ansvar för innehav och nyttjande:
Ska vara tydligt angivna, dokumenterade och lagenligt stadfästa.

Princip 3 – Urfolkens rättigheter:
Lagliga och hävdvunna rättigheter att äga, nyttja och förvalta landområden, besittningar och tillgångar ska erkännas och respekteras.

Princip 4 – Relationer på samhällsnivå och arbetarrättigheter:
Långsiktig social och ekonomisk välfärd för dem som arbetar i skogen och för lokalsamhällena ska bibehållas eller förbättras.

Princip 5 – Utbyte av skogen:
Ett effektivt nyttjande av skogens mångfald av produkter och andra nyttigheter för att säkerställa ekonomisk bärkraft och ett stort antal miljöbetingade och sociala fördelar ska gynnas.

Princip 6 – Miljöpåverkan:
Den biologiska mångfalden och därtill knutna värden, vattentillgångar, jordar, unika och känsliga ekosystem och naturtyper ska bevaras så att de ekologiska funktionerna och skogens karaktär kan bibehållas.

Princip 7 – Skötselplan:
Ska upprättas, följas och hållas uppdaterad.

Princip 8 – Uppföljning:
Skogstillstånd, avkastning, leveransvägar och skötselåtgärder, och därvid förbundna sociala och miljömässiga konsekvenser, ska följas upp och utvärderas.

Princip 9 – Underhåll av skogar med höga bevarandevärden:
Urskogar, skogar av naturskogskaraktär och områden av stor miljömässig, social eller kulturell betydelse ska bevaras och får inte ersättas med trädplantager eller övergå i annan användning.

Princip 10 – Plantageskogar:
Ska planeras och skötas i enlighet med FSC:s principer och kriterier.