Viktigt med bra arbetsvillkor

FSC bidrar till att lagar och kollektivavtal uppfylls.

Planterar på ett hygge
Mostphotos

Varför är det viktigt?

Flera av kraven i FSC-standarden är formulerade utifrån arbetarens perspektiv, exempelvis kravet på att de som utför arbetet ska känna till de arbets- och säkerhetsinstruktioner som gäller. Syftet är att säkerställa att åtgärderna faktiskt resulterar i goda arbetsvillkor, inte bara att rutiner finns på plats.

Lastar timmer
Mostphotos

FSC bidrar till att lagar och kollektivavtal uppfylls

Sveriges arbetsmiljölagar är ofta långtgående, liksom traditionen att tillämpa kollektivavtal. Flera krav i FSC-standarden har specificerats där det finns risker för brister i efterlevnad av lagar och regler i kollektivavtalen, exempelvis vid anlitande av entreprenörer eller utländsk arbetskraft, säsongsanställda och andra visstidsanställda.

Arbetar i skogen
Mostphotos

Kraven gäller för alla som arbetar i skogsbruket

Kraven gäller för alla som arbetar i skogsbruket Kraven avseende arbetarrättigheter gäller både för egna anställda och för eventuella uppdragstagare som anlitas. Det innebär att det alltid är den certifierades ansvar att se till att kraven uppfylls, även av entreprenörer, underentreprenörer och av dess anställda. Till exempel ska man se till så att även uppdragstagares anställda:

 • har rätt att organisera sig och förhandla om sina arbetsvillkor,
 • omfattas av kollektivavtal,
 • har tillgång till företagshälsovård.
Faktablad om arbetarrättigheter inom FSC skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 343.25KB

Läs mer i vårt faktablad

Vad säger standarden?

Här hittar du några av de krav som specificeras i FSC:s standard för skogsbruk i Sverige: 

 • Alla anställda, oavsett anställningsform, ska omfattas av för arbetet gällande kollektivavtal.
 • Kraven för arbetares hälsa och säkerhet, som omfattar krav på relevant skyddsutrustning, rutiner för hantering och förebyggande av olyckor, och rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet har specificerats.
 • Kraven på kompetens har samlats under en indikator.
 • Arbetsgivare ska ha ett systematiskt jämställdhetsarbete och ett systematiskt arbete för att motverka andra former av diskriminering. System ska finnas för att signalera, utreda och åtgärda missförhållanden.
 • Arbetsinstruktioner, säkerhetsinstruktioner och nödlägesrutiner ska finnas tillgängliga och vara kända av dem som utför arbetet.
 • De som utför arbete ska ha tillgång till personalutrymme, även i skogen.
 • Arbetare ska ha kunskap om de löner, ersättningar och villkor som gäller för arbetet. Det innebär att information om rättigheter ska ges på relevant språk.
 • Fackliga organisationer har rätt att besöka arbetsplatser för avtalsbundna arbetsgivare under förutsättning att besöket anmäls i god tid.