Utforska skogarna i Namibia

Fokus: Biologisk mångfald

- Namibias skogar hyser en rik biologisk mångfald och är grundläggande för både betande djur och försörjningen för lokala samhällen, men hotas av igenväxt och ökenspridning. Utforska namibiska skogsprojekt med verifierade ekosystemtjänster nedan och överväg att införliva dem i din klimatstrategi redan idag.

Gepard

                                                          

Verifierade ekosystemtjänster
Biologisk mångfald Återskapande av naturskogsegenskaper
Savann i Namibia

Centrala och norra Namibia: Skydd av savannens biologiska mångfald

Upp till 45 miljoner hektar av skogssavannen i Namibia är allvarligt påverkad av buskvegetation, som anses vara en del av ökenspridningsprocessen och definieras som "invasion och/eller förtjockning av aggressiva oönskade trädslag som leder till en obalans i förhållandet gräs/buskar, en minskad biologisk mångfald och en minskad bärförmåga".

Detta orsakar allvarliga skador för den biologiska mångfalden, för vattenanvändningen och grundvattennivåerna, och bidrar därmed till ökenspridning. Det är ett stort hot mot den biologiska mångfalden i Namibia och minskar de områden som är tillgängliga för betande djurarter.

De viktigaste resultaten av detta projekt:

1. 72 230 hektar savannområde omfattas av åtgärder

2. l 408 643 hektar certifierade skogar ska återställas

3. Förebyggande av ytterligare ökenspridning i regionerna

Återställande av biologisk mångfald

Savannerna i centrala och norra Namibia hyser ett brett spektrum av viktiga arter, och är viktiga för flera lokalsamhällen. CMO, den skogsförvaltare som leder det här projektet, har åtagit sig att återställa skogar genom att förhindra att buskar och invasiva arter skadar ekosystemen.

Åtgärder som vidtagits

Savannerna hotas av ohållbar betesdrift, minskat betestryck från djurarter och utbredning av barmark på savannen.  För att förhindra detta har skogsförvaltaren genomfört åtgärder som att gallra bort invasiva och inkräktande trädarter och tillämpa skötselföreskrifter för att minska återväxten av problematiska trädarter.

Vill du använda detta projekt i din klimatstrategi? 

Kontakta oss på valueforest@fsc.org om du vill veta mer.

Är du intresserad av att delta i ett svenskt projekt? Ta kontakt med Jan Ihre eller Anne van der Bruggen så hjälper de dig.