Boreal Forest in Sweden

Ny arealgräns för omvandling av naturlig skog till plantage

FSC International har publicerat nya regler för omvandling av skog till plantage. 

Denna nyhet riktar sig främst till certifikatsinnehavare
och andra med god insyn i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige.

FSC international har publicerat ett direktiv (advice note) avseende markomvandling (kriterium 6.9, 6.10 och 6.11). Det nya direktivet (ADVICE-20-007-23) definierar vad ”mycket begränsad del” del innebär. Sedan tidigare har ”mycket begränsad del” definierats som max 5%. Det nya direktivet säger att ”mycket begränsad del” inte får överstiga 1000 ha. Det är dock möjligt att anpassa denna gräns i en nationell process. I direktivet finns en tabell (sidan 46) som förklarar hur en certifikatsinnehavare påverkas beroende på när omvandlingen har skett. Direktivet börjar gälla från 1 oktober 2023. 

Ett ytterligare direktiv avseende markomvandling (ADVICE-20-007-22, sidan 40) började gälla 1 juli 2023. Detta direktiv säger att de ändringar av kriterier samt nya internationella indikatorer som FSC publicerat avseende kriterium 6.9, 6.10 och 6.11 övertrumfar FSC standarden för skogsbruk i Sverige. 

I Sverige kommer möjligheten att anpassa nivån på 1000 ha att tas upp i standardkommittén under september 2023. Standardkommittén kommer också att se över en eventuell uppdatering av den svenska skogbruksstandarden med anledning av de nya direktiven. 

Ändringarna avseende markomvandling bygger på beslut tagna på FSC:s generalförsamling på Bali i oktober 2022. Läs mer om bakgrunden till förändringarna avseende markomvandling.