Ändring föreslås i FSC:s regelverk

En ändring (Advice Note) i FSC:s regelverk är ute på konsultation. Ändringsförslaget handlar om en definition av hur stor del av skogsbruksenheten som kan tillåtas för markomvandling – det vill säga omvandling av naturlig skog till plantage eller annan markanvändning. 

I den Advice Note som är ute på konsultation föreslås att begreppet ”en mycket begränsad del” ska som mest omfatta 5% av skogsbruksenheten eller upp till 1000 ha. Den siffra som nås först ska gälla vilket innebär att för skogsbruksenheter över 20 000 ha skulle gränsen för omvandling vara 1000 ha oberoende storlek.

Detaljer

Förändringsförslaget kommer påverka kriterium 6.9 och 6.10 i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. Förslaget är en förändring från idag där ”en mycket begränsad del” definierats som max 5% av brukningsenheten samt max 0,5% per år.  I det nya förslaget läggs en absolut gräns på 1000 ha samtidigt som krav på årlig andel tas bort. 

Sista dag för att ge dina synpunkter ändringsförslaget är den 14 maj. Gå in på FSC:s konsultationsplattform för att ge synpunkter. 

Varför kommer detta förslag på Advice Note?

Denna Advice Note är dels en respons på en motion som beslutades på FSC:s generalförsamling på Bali 2022, dels ett led i ett större arbete avseende omvandling som pågått inom FSC under de senaste åren. Å ena sidan handlar det om att begränsa omvandling, å den andra om vad som ska krävas av en skogsbrukare som efter 1994 har omvandlat stora arealer skog men ändå vill bli certifierad. 

FSC har tagit fram en policy om omvandling samt ett ramverk för hantering av effekter av omvandling för den skogsbrukare som vill bli certifierad men historiskt har bidragit till omvandling. Vidare har FSC ändrat i Principer och Kriterier. Ändrade kriterier är 6.9 och 6.10. samt ett nytt kriterium: 6.11. internationella indikatorer också tagits fram. Enligt en Advice Note som kommer att publiceras inom kort ska dessa internationella indikatorer ersätta de indikatorer som finns i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige. FSC Sveriges kansli är i kontakt med FSC international för att ta reda på vad detta kommer att innebära.