FSC och Timmerförordningen

Timmerförordningen (© FSC A.C)© FSC A.C2010 antogs Timmerförordningen, en EU-lag som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och det är nu olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.


Den som placerar virke eller träprodukter på EU:s marknad ska vidta tillbörlig aktsamhet – Due Diligence – för att försäkra sig om att råvaran inte kommer från illegala källor. Varans ursprung och väg fram till EU:s marknad ska dokumenteras och en riskanalys av huruvida illegalt virke finns i produkten måste också göras.

Det är Skogsstyrelsen som beslutar om vilka bevis på att verksamheten uppfyllt kraven förordningen. FSC stödjer strävandena att mota bort illegalt virke från marknaden. FSC-systemet har anpassats till kraven i EU:s timmerförordning, de ändringar som gjorts i systemet kommer att hjälpa importörer av FSC-certifierat material att följa EU:s timmerförordning. 

FSC har gjort en guide som fungerar som en implementeringshandbok för företag inom EU som handlar med FSC-certifierat material. 

FSC uppmuntrar importörer att leta efter FSC-certifierat material, inte enbart för att uppfylla timmerförordningen, utan även för att bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av skog världen över. 

Nedan kan du ladda ner guiden.