Ekosystemtjänstcertifiering

Ekosystemtjänster är de fördelar som människan får från naturen, det kan vara allt från pålitliga flöden av rent vatten och bevarande av biologisk mångfald till kolbindning och lagring.

Ekosystemtjänstcertifiering (© Mostphotos)© MostphotosI FSC-certifierade skogar skyddas värdefulla ekosystemtjänster, och ekosystemtjänstcertifiering är ett verktyg för att demonstrera och kommunicera om den positiva effekten av ansvarsfull skogsförvaltning.


Skogsägaren måste vara FSC-certifierad för att ekosystemtjänstcertifiering ska kunna genomföras.

Regelverket för att mäta effekter på ekosystemtjänsterna och godkänna ekosystemtjänstanspråk finns i FSC:s procedur FSC-PRO-30-006, och kontrolleras av skogsägarens certifieringsorganisation. Anspråken kan sedan användas för att kommunicera om fördelarna med ansvarsfull skogsförvaltning och de positiva effekterna på ekosystemtjänsterna.

De fem ekosystemtjänsterna inom FSC är:

  • kolbindning och lagring
  • biologisk mångfald
  • vattenkvalitet
  • jordmån
  • friluftsliv och rekreation

För skogsägare

Att skaffa en ekosystemtjänstcertifiering gör det möjligt att verifiera de positiva effekterna av ditt skogsbruk. Ibland kan du även få hjälp med finansieringen av ekosystemtjänstcertifieringen För att skaffa en ekosystemtjänstcertifiering behöver du gå igenom de 7 steg som beskrivs nedan.

För företag

Som företagare kan du investera i ekosystemtjänster genom att ersätta en FSC-certifierad skogsägare för att ekosystemtjänstcertifiera sig, och vidta extra åtgärder i skogen som leder till att bevara ekosystemtjänsterna.

Detta ger dig möjlighet att kommunicera hur ditt företag arbetar med hållbarhet, hållbara investeringar och bevarande och återställande av skogens ekosystemtjänster.

FSC:s sju steg för ekosystemtjänstcertifiering

De sju stegen som krävs för att visa positiva effekter på ekosystemtjänsterna:

1. Vilken/vilka ekosystemtjänster ska skyddas?
FSC erbjuder certifiering av ekosystemtjänsterna kolbindning och lagring, biologisk mångfald, vattenkvalitet, jordmån samt friluftsliv och rekreation.

2. Beskriv ekosystemtjänsterna
Nuvarande och tidigare tillstånd, förmånstagare, hot etc.

3. Ska ekosystemtjänsterna bevaras, återställas eller förbättras? Vilken skötsel och vilka aktiviteter bidrar till detta?
Välj hur ekosystemtjänsterna ska påverkas och utveckla en Theory of Change (ToC), som beskriver skötsel och aktiviteter samt förväntade resultat och effekter av dessa.

4. Vad behöver mätas för att säkerställa bevarande, återställande eller förbättring av ekosystemtjänsterna?
Identifiera vilka parametrar som behöver kartläggas, t ex skogar med höga naturvärden, vattnets grumlighet, etc.

5. Vilka metoder ska användas för att mäta skyddet av ekosystemtjänsterna?
Förslag på mätmetoder finns i vägledningsdokumentet FSC-GUI-30-006.

6. Genomför mätningar och jämför med utgångsläget
Jämför resultatet med valt utgångsläge, t ex tidigare mätningar, referensplats eller trovärdig beskrivning av naturligt tillstånd.

7. Resultat: har ekosystemtjänsterna bevarats, återställts eller förbättrats?
NEJ: Gå tillbaka till steg 3 och ompröva nuvarande Theory of Change; skötseln och aktiviteterna kan behöva ändras
JA: Grattis! Skyddet av ekosystemtjänster kan FSC-certifieras.

Vill du veta mer om ekosystemtjänstcertifiering vänligen kontakta:

Jan Ihre, marknadsansvarig FSC Sverige
E-post: j.ihre at se.fsc point org
Mobil: 070-552 26 56