Samverkan syftar till att informera och hämta in synpunkter från berörda om planerade åtgärder. På så vis kan deras önskemål, förväntningar, behov och rättigheter beaktas i skogsbruket. Samverkan kan exempelvis innebära att information görs tillgänglig på en offentlig plats, via annonser i lokala medier eller via telefonsamtal. Det kan också handla om personliga möten eller formaliserade samråd. Valet av samverkansform ska anpassas till situationen och de parter som ska delta. I områden som är särskilt viktiga för lokalsamhället kan det bli aktuellt att genomföra formaliserade samråd.

Lokalsamhälle
Mostphotos

Varför är det viktigt?

FSC-certifieringen vill ta vara på skogens alla värden. De människor som nyttjar skogen kan ha väldigt olika behov och önskemål. Genom en dialog kan skogsbruket anpassas så att negativa sociala, miljörelaterade eller ekonomiska effekter för de berörda kan minskas

Skyddskläder vid skogsbruk
Mostphotos

Identifiera intressenter och behov

Inför en större åtgärd ska skogsbrukaren identifiera vilka intressenter som kan bli påverkade, för att sedan informera dem om möjligheterna att göra sin röst hörd. Därefter kommer man överens om hur man går vidare.

Naturvärdesbedömning
FSC Sverige

Samverkansformen anpassas efter situationen

Valet av samverkansform har stor betydelse för möjligheterna att på ett effektivt sätt fånga upp åsikter om planerade skogliga åtgärder. Till exempel kan en utökad form av samverkan behövas om flera olika typer av intressenter berörs av skogsbruk i ett särskilt område. Markägaren tar beslutet om åtgärd, men kan genom samverkan skapa bättre förutsättningar för att bevara de värden intressenterna anser är mest viktiga. På så sätt kan förutsättningarna för en ömsesidig respekt förbättras. På lång sikt kan detta också bidra till en mer positiv upplevelse av skogsbruket

Plockar kantareller
Mostphotos

Hänsynsåtgärder bidrar till sociala värden

Många åtgärder som genomförs som hänsyn till natur- och kulturvärden har också en positiv effekt för skogens sociala värden. Att spara hänsynsträd på hyggen, öka inslag av lövträd och tillämpa hyggesfria skogsbruksmetoder är exempel på åtgärder som kan öka upplevelsevärdena i skogen.

Faktablad om samverkan med lokalsamhällen inom FSC-skogsbruk.pdf
PDF, Storlek: 318.11KB

Läs mer i vårt faktablad

Vad säger standarden?

Här hittar du några av de krav som specificeras i FSC:s standard för skogsbruk i Sverige: 

  • Områden som är viktiga för lokalsamhället och som kan påverkas negativt av skogsbruksåtgärder ska identifieras och dokumenteras. Intressenter som berörs ska också identifieras.
  • Metoden som används för samverkan ska anpassas till parternas förutsättningar och områdets värde för intressenterna. Samråd kan också begäras av en berörd intressent.
  • Skogsbruksåtgärderna ska anpassas utifrån de identifierade sociala värdena och till de synpunkter som framkommit i samverkansprocessen.
  • Områden med förstärkt social hänsyn kan räknas in i de fem procent av den produktiva skogsmarksarealen som ska ha en anpassad skötsel.
  • Allemansrätten ska respekteras, värnas och vårdas.
  • Åtgärder som bidrar till lokalsamhällens sociala och ekonomiska utveckling ska genomföras. Exempel på åtgärder är att på olika sätt stödja lokala ideella föreningar eller främja lokala frilufts- och kulturarrangemang.
  • Skogssektorns målbilder för friluftsliv och rekreation ska tillämpas i skogsbruket. Målbilderna innehåller bland annat information om utformning av hänsyn till områden viktiga för friluftsliv och rekreation, och hur kommunikation med berörda intressenter kan utformas.
  • Inför planering av vindkraftsetablering ska berörda intressenter informeras och bjudas in till ett möte med möjlighet att ge synpunkter.