Stig genom skogen
Mostphotos

Lagar och allemansrätt

Allemansrätten ska respekteras, värnas och vårdas. Framkomligheten på allmänt nyttjade stigar, idrottsspår och leder samt stigar av kulturhistoriskt intresse försämras inte vid röjning, avverkning eller andra skogliga åtgärder. Om skador uppkommer ska de åtgärdas. Forn- och kulturlämningar får inte skadas av skogsbruksåtgärder.

Markerad fornlämning i skogen
Mostphotos

Möjlighet att ge synpunkter

De som påverkas av skogsbruket ska kunna få information om planerade åtgärder och ha möjlighet att ge sina synpunkter. Samverkan sker i första hand med dem som är direkt påverkade av åtgärden: närboende, lokala organisationer eller lokal turistnäring. Hur samverkan sker anpassas utifrån situationen:

  • ibland är det tillräckligt med informationsskyltar i skogen.
  • ibland kan det krävas informationsmöten eller samrådsmöten där det som sägs dokumenteras.

Vill du veta mer om, eller få möjlighet att ge synpunkter på skogsbruket i ett område, kan du kontakta den enskilde skogsägaren, det certifierade skogsbolaget eller det gruppcertifikat skogsägaren är ansluten till.

Orientering
Mostphotos

Några exempel på hänsyn till rekreation och friluftsliv

Den FSC-certifierade markägaren:

  • välkomnar allmänheten ut i skogen på det hänsynsfulla sätt allemansrätten beskriver
  • har en positiv inställning till lokala frilufts-, idrotts- och kulturarrangemang på sin mark
  • har en positiv inställning till att upplåta mark till vandringsleder och rastplatser
  • prioriterar lokalbefolkningen vid jakt- och fiskeupplåtelser
  • håller om möjligt vägar öppna för allmänheten
  • mildrar negativa effekter vid avverkning genom generell hänsyn till både naturvård och de sociala värden som bevarar förutsättningarna för friluftslivet

 

Timmer längst en väg
Mostphotos

Anpassat brukande

Fem procent av skogen avsätts för naturvård. I ytterligare fem procent sköts skogen så att sociala värden eller naturvärden prioriteras, exempelvis genom kontinuitetsskogsbruk eller utifrån de lokala intressena och behoven.