Lingon

Utredning om konflikter avseende nyckelbiotoper i Sverige

En utredning har genomförts på initiativ av FSC International för att bättre förstå den ökande mängd klagomål som kommit avseende planerade avverkningar av skogar med höga naturvärden i Sverige. Utredningen är gjord av en oberoende part anlitad av Assurance Services International (ASI). 

Rapporten beskriver situationen i Sverige gällande konflikten mellan skogsbruket och miljöorganisationer avseende bedömning och identifiering av nyckelbiotoper och planerade avverkningar av skogar med höga naturvärden. ASI:s rapport baseras på intervjuer av olika aktörer samt andra skrivna källor.   

I rapporten finns rekommendationer till FSC om att stärka kraven på naturvärdesbedömning avseende rödlistade arter, att se över den nationella riskbedömningen i Sverige för FSC Kontrollerat virke samt att inleda en dialog mellan skogsbruket och miljöintressenter om identifiering och hantering av nyckelbiotoper. 

FSC Sverige kommer att utvärdera resultaten och rekommendationerna från undersökningen. Revisionen av FSC-standarden för skogsbruk i Sverige är planerad att inledas under 2024. Rapporten blir ett av flera underlag i standardrevisionen samt för den arbetsgrupp som tillsats för att föreslå förbättringar av klagomålshanteringen inom FSC.   

Rapporten kan läsas i sin helhet här.