Vad säger reglerna?

Enligt FSC-standarden för skogsbruk i Sverige ska en FSC-certifierad skogsbrukare erbjuda rimliga möjligheter till sysselsättning, utbildning eller andra tjänster för lokalsamhällen, entreprenörer och leverantörer. Avsikten är att ge ökad möjlighet till sysselsättning för lokalt boende, i sin verksamhet eller som anställda genom skogsbruket.

GS-facket och Skogsentreprenörsnätverket MSN menar att Stora Enso inte följt detta då de enligt dem anlitat en skogsentreprenör för maskinell avverkning och skotning som är verksam i en annan del av Sverige än där de hade behov av skogstjänster.  Skogsmaskinerna uppges ha bemannats av snabbutbildade migrantarbetare från Rumänien.

Efter att klagomålet skickats till DNV, för utredning av ärendet, tog det enligt GS-facket och MSN åtta månader innan de fick svar, vilket är längre än vad reglerna säger. GS-facket och MSN är också missnöjda med det svar de fick. Därför skickar de nu ett klagomål till Assurance Services International (ASI), vars uppdrag är att kontrollera DNV:s agerande. 

Kontroller inom FSC

FSC-standarden för skogsbruk i Sverige innehåller krav på miljö- och social hänsyn. Standarden baseras på tio grundprinciper som bidrar till ett ansvarsfullt skogsbruk som bland annat innehåller regler för att bidra till goda arbetsförhållanden, att skydda urfolks rättigheter, och att bevara biologisk mångfald.

Alla certifikatsinnehavare kontrolleras årligen av en oberoende tredje part, ett så kallat certifieringsorgan. Certifieringsorganen måste i sin tur vara godkända för att få sköta kontroller av FSC-certifierade företag och även deras arbete kontrolleras årligen av Assurance Services International.

När tvister eller konflikter uppstår är det certifieringsorganets uppgift att bedöma den faktiska situationen i skogen. FSC-systemet bygger på att certifiering genomförs av en oberoende tredje part, därmed har FSC Sverige ingen roll i certifieringsorganets granskning.

FSC Sverige uppmuntrar intressenter att föra dialog med skogsbruket och att föra sina synpunkter vidare till certifieringsorganen. Om man inte är nöjd med certifieringsorganets utlåtande på ett klagomål finns möjlighet att ta klagomålet vidare till 
ASI.

Regelbrott

Om certifieringsorganet anser att ett FSC-certifierat företag brutit mot FSC:s regelverk kan de ge en avvikelse. Avvikelser ska följas upp och rättas till av markägaren så att de inte upprepas. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom ett år och större avvikelser inom tre månader, certifieringsorganet kontrollerar sedan att detta genomförts. Certifieringsorganet noterar avvikelser i revisionsrapporten, som är offentlig och finns tillgängligt i FSC:s internationella databas.

Blir regelbrotten många och återkommande är det ett tecken på att den som är certifierad inte klarar sina åtaganden. Ett stort antal mindre avvikelser eller fem större avvikelser är grund för en tillfällig indragning av ett certifikat. På samma sätt kan ASI ge avvikelser till certifieringsorganen.
 

Här kan du läsa debattartikeln som GS-facket och Skogsentreprenörsnätverket MSN skrivit.