Här följer några av de beslut som fattades:

Ändrade medlemsavgifter

Då föreningens modell för att beräkna medlemsavgiften varit svårtolkad och haft många olika avgiftsnivåer har en ny modell tagits fram. Effekterna av den nya modellen innebär att de allra flesta medlemmarna får sänkta avgifter, men några får en mindre ökning. Stämman godtog förslaget och den nya modellen innebär att:

1. Medlemsavgiften sätts till 400 kronor. Det innebär oförändrad medlemsavgift för individuella medlemmar (fysiska personer) och sänkning för företag (juridiska personer) med 100 kronor. Medlemsavgift införs för föreningar (juridiska personer i social kammare och miljökammaren).

2. Antalet avgiftsklasser minskar

a. Från 14 till 5 för företag

b. Från 8 till 2 för föreningar. De två klasserna är desamma som de två lägsta klasserna för företag

3. Ett tak för avgiftsuttagen sätts så att inga avgifter tas ut på omsättning:

a. Över 100 miljarder kr för företag

b. Över 100 miljoner kr för föreningar

För att underlätta den praktiska hanteringen kommer serviceavgifterna att baseras på omsättningen två år före avgiftsåret.

Ersättning för förlorad inkomst

Ett annat beslut som stämman godtog var möjligheten att ersätta förtroendevalda i föreningens styrelse, kommittéer och arbetsgrupper för förlorad arbetsinkomst. Precis som tidigare utgår inget arvode för ledamöters styrelsearbete. Ledamöter i både styrelse och kommittéer har dock rätt till ersättning för faktiska kostnader i samband med möten, såsom resor och logi.

Nytt är alltså att styrelsen får fatta beslut om ersättning till styrelseledamot, eller annan förtroendevald, som deltar i sammanträden eller utför annat uppdrag för föreningen om detta innebär att dennas ordinarie arbetsinkomst uteblir. Ersättningen får då inte överskrida den faktiskt förlorade arbetsinkomsten.

Styrelsen

Dennis Kraft omvaldes till ordförande för föreningen och nya styrelseledamöter valdes in. De nya ledamöterna är:

Ekonomisk kammare

  • Ordinarie: Viveka Beckeman, Arbio (Skogsindustrierna)
  • Suppleant: Ida Bränngård, Stora Enso Skog AB

Miljökammare

  • Ordinarie: Peter Roberntz, Världsnaturfonden WWF
  • Suppleant: Linda Berglund, Världsnaturfonden WWF

Social kammare

  • Ordinarie: Joacim Ingelsson, Svenskt Friluftsliv
  • Suppleant: Anja Fjellgren Walkeapää, individuell medlem

Vi vill också passa på att tacka de ledamöter som avgått ur styrelsen, Stig Hansson (Hela Sverige ska leva), Johan Lindman (Stora Enso), Sofia Krigsman (Essity) och Magnus Strömberg (Hela Sverige ska leva). Ett stort tack för ert arbete!

Under stämman togs också det andra beslutet om ändringarna i föreningens stadgar, som nu träder i kraft. Den större ändringen var gällande föreningens namnbyte från Svenska FSC till FSC Sverige.

Under det konstituerande styrelsemötet den 5 maj valdes Håkan Larsson, Södra skogsägarna, till vice ordförande till föreningens styrelse.