FSC och timmerförordningen

Timmerförordningen är en EU-lag som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och det är nu olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.

Timmer längs väg i skogen
FSC Sverige / Henrik von Stedingk

FSC och timmerförordningen

2010 antogs Timmerförordningen, en EU-lag som ska förhindra import och försäljning av illegalt avverkat virke eller produkter som innehåller virke från illegala källor. Lagen trädde i kraft den 3 mars 2013 och det är nu olagligt att föra in och sälja illegalt avverkade produkter på EU:s inre marknad.

Den som placerar virke eller träprodukter på EU:s marknad ska vidta tillbörlig aktsamhet – Due Diligence – för att försäkra sig om att råvaran inte kommer från illegala källor. Varans ursprung och väg fram till EU:s marknad ska dokumenteras och en riskanalys av huruvida illegalt virke finns i produkten måste också göras.

Det är Skogsstyrelsen som beslutar om vilka bevis på att verksamheten uppfyllt kraven förordningen. FSC stödjer strävandena att mota bort illegalt virke från marknaden. FSC-systemet har anpassats till kraven i EU:s timmerförordning, de ändringar som gjorts i systemet kommer att hjälpa importörer av FSC-certifierat material att följa EU:s timmerförordning. 

FSC har gjort en guide som fungerar som en implementeringshandbok för företag inom EU som handlar med FSC-certifierat material. 

Vårt uppdrag
FSC ska främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar

FSC uppmuntrar importörer att leta efter FSC-certifierat material, inte enbart för att uppfylla timmerförordningen, utan även för att bidra till ett ansvarsfullt nyttjande av skog världen över.

FSCs guide till EUs timmerförordning
PDF, Storlek: 4.55MB

FSC:s guide till EU:s timmerförordning

Denna guide förklarar hur verksamhetsutövare (första placerare av timmer eller träprodukter på den europeiska markna- den) kan använda FSC:s system som en del i ett eget system för tillbörlig aktsamhet (Due Dilligence System, DDS). Detta är ett av de krav som EU:s timmerförordning (EUTR) ställer på dessa typer av verksamheter.