9. Vad händer den som bryter mot FSC:s regler?

Inom FSC kallas regelbrott för avvikelser. Det finns ett system för att hantera avvikelser mot standarden. Det är certifieraren som hanterar klagomål och avvikelser.

Avvikelser ska följas upp och rättas till av markägaren inom föreskriven tid. Certifieraren kontrollerar sedan att detta genomförts. Certifieraren noterar avvikelse i revisionsprotokollet, som är offentligt. Mindre avvikelser ska åtgärdas inom ett år och större avvikelser inom tre månader. Certifieraren gör uppföljande kontroll.

Blir regelbrotten många och återkommande är det ett tecken på att den som är certifierad inte klarar sina åtaganden. Ett stort antal mindre avvikelser eller fem större avvikelser är grund för en tillfällig indragning av ett certifikat. Det innebär att rätten att använda FSC-märket också dras in. Både certifikat och märkning kan aktiveras igen, om certifikatsinnehavaren kan visa att tidigare problem har rättats till på ett bra sätt. I annat fall avslutas certifikatet.

Syftet med certifiering är att frivilligt höja nivån på en produkt eller tjänst. Som regel ger det marknadsfördelar. Fungerar inte systemet trovärdigt ger det bara kostnader. Att klara reglerna blir därför en viktig angelägenhet för alla som deltar.

Certifieringar och årliga uppföljningar ska sammanfattas i en offentlig rapport. Där ska avvikelser redovisas och också hur de har åtgärdats. Rapporterna ska publiceras i FSC:s internationella databas. En sökning på företagsnamn eller certifikatsnummer i databasen länkar till rapporter och annan dokumentation för det aktuella certifikatet.

Länk till FSC:s internationella databas

Tillbaka