8. Vad innebär samråd i FSC-skogsbruk?

FSC:s standard har regler för samråd med urfolk (samer i Sverige) och med organisationer och personer som kan påverkas av större skogsbruksåtgärder. Mer omfattande krav ställs på FSC-skogsägare som har över 1 000 hektar mark.

FSC:s standard har regler för samråd med urfolk (samer i Sverige), lokalbefolkning och med andra personer som kan påverkas av större skogsbruksåtgärder. Mer omfattande krav ställs på markägare som har över 1 000 hektar mark.

FSC-skogsbrukaren ska ha rutiner så att enskilda personer och grupper som kan påverkas av skogsbruket också får information i förväg. Vid slutavverkningar i områden som har särskild betydelse för till exempel rekreation, kultur eller lokal ekonomi, ska de som visat intresse bjudas in till samråd. Inbjudan ska vara skriftlig och innehålla en karta med översiktlig beskrivning av planerade åtgärder.

Synpunkter som kommer in ska skrivas ner. De som deltar ska ha möjlighet att kommentera protokollet. Skogsbrukaren bestämmer vad som ska göras, men ska i en samrådsredogörelse visa hur olika synpunkter bedömts och hanterats. De som deltagit i samrådet ska få information om beslutet innan avverkningen. Uppstår en tvist ska skogsägaren ta hjälp av neutral part.

Skogsbrukare med mark inom renskötselområden ska samråda med renskötande samer inför skogsbruksåtgärder då områden som är viktiga för renskötseln berörs. De överenskommelser som görs ska skrivas ner och följas. Även här ska tvister lösas med hjälp av neutral part.

Tillbaka