7. Får FSC-skogsägare avverka gamla träd?

Träd som är avvikande och särskilt grova och gamla kallas naturvärdesträd och får inte avverkas. Saknas naturvärdesträd ska skogsbrukaren lämna träd av olika trädslag att växa in i den kommande skogsgenerationen så att det i genomsnitt finns minst tio grova och gamla träd per hektar.

Exempel på naturvärdesträd är grova aspar och alar, enstaka eller mindre grupper av ädla lövträd, trädformig rönn, oxel, lönn, lind, hägg, m.m. i barrdominerade områden.

Grova enar, träd med brandljud, träd med tydliga äldre kulturspår och hålträd eller träd med risbon är ytterligare exempel på naturvärdesträd.

Tillbaka