6. Vilken skog ska skyddas i FSC-skogsbruk?

Markägare är skyldiga att skydda minst 5 procent av den produktiva marken för naturvård. I de 5 procenten ingår alla nyckelbiotoper samt annan skyddsvärdskog. Alla nyckelbiotoper måste skyddas även om de överstiger 5 procent av arealen.

Vid avverkning lämnas naturvårdshänsyn i form av högstubbar, död ved, naturvärdesträd, skyddszoner vid vattendrag m.m. Träd lämnade som naturhänsyn ska finnas kvar i skogen tills de dör och bryts ner på ett naturligt sätt.

Tillbaka