5. Får FSC-skogsägare avverka nyckelbiotoper?

Nej. Nyckelbiotoper får inte avverkas på FSC-certifierad mark. Endast naturvårdande skötsel är tillåten.

Markägaren ska själv ta reda på var i skogen nyckelbiotoperna finns. En del information kan hämtas från Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventeringar.

Det kräver fältinsatser av personer/personal med rätt kunskap. Bland annat om ekologi och om den geografiska spridningen av intressanta arter. Det här är en delförklaring till att det kan finnas olika uppfattningar om vad som är en nyckelbiotop. Skogsstyrelsen har som myndighetsrepresentant sista ordet, även om skyldigheten att hitta nyckelbiotoperna ligger hos skogsägaren.

Läs mer om nyckelbiotoper hos Skogsstyrelsen

Tillbaka