Samisk renskötsel i Jokkmokk

FSC är en hållbarhetscertifiering som ska uppmuntra till ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. Standarden baseras på tio grundprinciper som syftar till ett ansvarsfullt skogsbruk och som innehåller regler för att skydda urfolks rättigheter, bevara biologisk mångfald, undvika negativ miljöpåverkan samt bidra till goda arbetsförhållanden.

Samplaneringsprocessen ingår i FSC-standarden för skogsbruk i Sverige från 2020 och är en del av implementeringen av Free, Prior, and Informed Consent, FPIC, som är avsett att skydda urfolkens lagliga och hävdvunna rättigheter samt att förutsättningarna för deras liv, kulturer och försörjning bibehålls. Rätten till FPIC är central inom internationellt erkända principer för mänskliga rättigheter.

I FSC:s Skogsbruksstandard är det den samisk renskötsel som omfattas av FPIC genom samplaneringsprocessen, där rättigheter och skyldigheter för renskötare respektive skogsbrukare hanteras. Regelverket för samplaneringen har utvecklats i samverkan med företrädare för den samiska renskötseln och skogsbruket. Beslut om processen har tagits i konsensus enligt FSC:s regler för framtagande av nationella skogsbruksstandarder.

Samplanering ska erbjudas till de samebyar vars lagliga eller hävdvunna rättigheter påverkas av skötselåtgärder som planeras inom markinnehavet av större markägare med mer än 5 000 hektar produktiv skogsmark

Inom ramen för processen söker parterna gemensamt lösningar för att de föreslagna skötselåtgärderna ska kunna genomföras. Syftet med samplaneringsprocessen är att möjliggöra såväl renskötsel som skogsbruksåtgärder. Det förutsätter att båda parter därmed väger in alla aspekter som påverkar möjligheten att nyttja marken. För att samplaneringsprocessen ska kunna genomföras på ett ändamålsenligt sätt förutsätts att båda parter visar respekt och förståelse för varandras rättigheter i god anda.

Samebyn kan välja att ge sitt samtycke till den föreslagna skötselåtgärden, med den hänsyn och de eventuella anpassningar som överenskommits vid samplaneringen, eller välja att inte ge sitt samtycke till åtgärden. Detta kan ske när samebyn anser att den samiska renskötselns lagliga och hävdvunna rättigheter är hotade på ett sätt som omöjliggör renskötsel efter genomförd samplaneringsprocess.

Läs Sveaskogs pressmeddelande här

Läs Svenska samernas riksförbunds pressmeddelande här