Offentliga certifierarrapporter

FSC är ett öppet system. Rapporter över de kontroller som certifierarna gör av innehavarna av skogsbrukscertifikat är offentliga och finns tillgängliga för alla.

Sammanfattningar av de årliga kontrollerna av certifierade skogsbruksföretag är tillgängliga i Internationella FSC:s certifikatsdatabas.


Så här hittar du rapporterna

Certifierade företag kontrolleras i 5-års cykler, med en huvudcertifiering år 1 och uppföljande kontroller år 2 till 5. Resultaten av varje kontroll ska sammanställas i en offentligt tillgänglig rapport. Rapporten ska publiceras i internationella FSC:s certifikatsdatabas inom tre månader efter att den är klar och godkänd.

Rapporterna innehåller en beskrivning av den certifierade verksamheten, noterade observationer och anmärkningar. I samband med de uppföljande kontrollerna görs också noteringar om hur anmärkningar från tidigare kontroller åtgärdats.

Du hittar revisionsrapporterna genom att söka på företagsnamn, certifikatsnummer eller licensnummer i Internationella FSC:s certifikatsdatabas.

Tre nivåer av anmärkningar

1. Observationer
Områden där certifieraren ser att det finns ett behov av att stärka FSC-arbetet för att förebygga framtida anmärkningar. Certifikatsinnehavaren har inga skyldigheter att redovisa åtgärder, men vid kommande revision kontrolleras dessa områden extra. Observationerna är tänkta som en vägledning i förbättringsarbetet.

2. Mindre avvikelse (Minor CAR)
Certifieraren har registrerat att certifikatsinnehavaren inte fullt ut följer standarden. Här behövs korrigeringar, men åtgärdsbehovet bedöms inte som akut. En mindre avvikelse ska vara åtgärdad till nästa årliga kontroll.

3. Större avvikelse (Major CAR)
Certifieraren har registrerat att certifikatsinnehavaren inte fullt ut följer standarden. Här behövs korrigeringar, och avvikelsen bedöms som allvarlig. Certifikatsinnehavaren ska åtgärda avvikelsen och inom 3 månader och redovisa vad som gjorts för att rätta till eller förhindra att nya misstag av samma karaktär upprepas.