Revision av skogsbruksstandarden

Arbetet med att revidera FSC:s standard för skogsbruk i Sverige börjar närma sig målgång. Standardförslaget har fått godkänt på internationell nivå. Nu återstår beslut om godkännande och publicering i FSC Sveriges styrelse.

Konsultation (© FSC GD)© FSC GDStyrelsen kommer att behandla dokumentet på sitt sammanträde den 28 januari 2020. Beslutet om publiceringsdatum kommer att styra när standarden sedan träder i kraft. Det sker tre månader efter publicering.


Ett omfattande arbete med att förbereda för en övergång till den nya standarden pågår. Här hittar du länkar till de utkast som accepterats på internationell nivå och som nu ska beslutas av FSC Sveriges styrelse:

FSC-standard för skogsbruk i Sverige - utkast som fått internationellt godkännande
National Forest Stewardship Standard for Sweden – draft approved by FSC International

Standardrevisionen har innefattat flera faser. Under resans gång har två konsultationer genomförts. Arbetet har bedrivits med utgångspunkt från tre olika förändringsnivåer:

1. Att göra en bättre standard
Ambitionen är att språket i standarden ska vara enkelt att läsa. Det ska vara klart och tydligt vad som krävs både för certifieraren och markägaren. På så sätt blir det tydligt vad som krävs och vad som ska kontrolleras. Det handlar också om att göra en mer resultatorienterad och mindre komplex standard.

2. Anpassningen till nya ”Principer och kriterier”
Anpassningen innebär att standarden behöver struktureras om, att gamla indikatorer behöver anpassas eller strykas och att nya indikatorer behöver formuleras. Indikatorerna under varje kriterium ska leda till att kriteriet uppfylls. Till stöd finns den internationella standarden, IGI.

3. Synpunkter från intressenter
Synpunkter tas in i processen dels genom FSC Sveriges medlemmar, vars förtroendevalda utvecklar standarden genom arbetet i standardkommittén och olika arbetsgrupper. Dessutom skickas standarden ut på konsultation två gånger.

Mer information och relaterade dokument:
De nya Principerna och kriterierna
Den internationella standarden – IGI