Revision av skogsbruksstandarden

Just nu pågår hantering av kommentarer efter konsultationen av det nya förslaget på FSC-standard för skogsbruk i Sverige. Stort tack till alla som bidrog under konsultationen.

Konsultation (© FSC GD)© FSC GDUnder hösten 2016 var det nya standardförslaget ute på konsultation. En stor mängd svar kom in, ca 2000 kommentarer från sammanlagt 44 organisationer eller personer. Ett stort tack till alla som engagerat sig och bidragit.


Hanteringen av kommentarerna pågår i standardkommittén. Ett nytt standardförslag kommer gå ut på konsultation i slutet av juni 2018. Då kommer även en rapport presenteras om hur kommentarerna från första konsultationen hanterats. Den nya standarden beräknas börja gälla under slutet av 2019, efter godkännande av FSC International.

I arbetet med den nya svenska skogsbruksstandarden har vi utgått ifrån tre olika förändringsnivåer:

1. Att göra en bättre standard
Ambitionen är att språket i standarden ska vara enkelt att läsa. Det ska vara klart och tydligt vad som krävs både för certifieraren och markägaren. På så sätt blir det tydligt vad som krävs och vad som ska kontrolleras. Det handlar också om att göra en mer resultatorienterad och mindre komplex standard.

2. Anpassningen till nya ”Principer och kriterier”
Anpassningen innebär att standarden behöver struktureras om, att gamla indikatorer behöver anpassas eller strykas och att nya indikatorer behöver formuleras. Indikatorerna under varje kriterium ska leda till att kriteriet uppfylls. Till stöd finns den internationella standarden, IGI.

3. Synpunkter från intressenter
Synpunkter tas in i processen dels genom FSC Sveriges medlemmar, vars förtroendevalda utvecklar standarden genom arbetet i standardkommittén och olika arbetsgrupper. Dessutom skickas standarden ut på konsultation två gånger.

Det finns en del frågor där mer förhandling kommer att krävas. Vi har en speciell process för de frågor som inte kan lösas inom standardkommittén och som då lämnas över till styrelsen.

En anpassning av standarden till mindre markägare sker också parallellt och kommer att ingå i den kommande konsultationen.

Mer information och relaterade dokument:
De nya Principerna och kriterierna
Den internationella standarden – IGI
Information om den första konsultationen